Tillväxtverket

Personuppgifter om anställda på företag som sökt korttidsstöd

Den här informationen riktar sig till dig som är anställd på ett företag som har sökt korttidsstöd av Tillväxtverket. Här ger vi information om den personuppgiftsbehandling som sker för att handlägga och bereda ärenden om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

För att möjliggöra systemet för stöd vid korttidsarbete sker behandling av personuppgifter. Ändamålet är att handlägga och bereda de ärenden som inkommer till Tillväxtverket. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Tillväxtverkets rättsliga förpliktelser enligt lagen (2013:948) och förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete samt förvaltningslagen (2017:100).

Var personuppgifterna kommer ifrån och kategorier av personuppgifter

Personuppgifterna om dig som anställd i ett företag som har sökt korttidsstöd har samlats in från den sökande av korttidsstödet och från andra statliga myndigheter.

De kategorier av uppgifter som kan behandlas om dig som anställd är namn, personnummer eller samordningsnummer, frånvaro från arbetet (semesterdagar, vård av barn, sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen, föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen, facklig förtroendetid), inkomstuppgifter samt hur inkomst har påverkats under korttidsarbete och särskilda kategorier av personuppgifter i form av sjukintyg m.m. (uppgift om hälsa).

Vid frånvaro på grund av vård av barn förekommer uppgifter om barnet.

De som kan ta del av personuppgifterna

De som kan ta del av uppgifterna är medarbetare på Tillväxtverket som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Förutom de utlämnanden av personuppgifter som Tillväxtverket behöver göra till följd av offentlighetsprincipen (se nedan under rubriken "Personuppgifter är ofta allmänna handlingar") använder sig Tillväxtverket i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Tillväxtverket har lämnat för behandlingen. Biträdet och dess underleverantörer får aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Tillväxtverket omfattar. Tillväxtverket har personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan förekomma i myndighetens it-tjänster, såsom dokumenthanteringssystem och ​e-post.

Utöver utlämnanden till följd av offentlighetsprincipen och användning av personuppgiftsbiträden kan andra myndigheter få ta del av personuppgifterna. Det är olika statliga myndigheter, till exempel Skatteverket och Förvaltningsrätten i Stockholm. Det sökande företaget kan också få del av personuppgifterna om den begär ut informationen i ärendet.

Lagring av personuppgifter

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Tillväxtverket följer regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas bara så länge som de är nödvändiga för de ändamål de behandlas för.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.

Du har även rätt att begära rättelse eller att vi begränsar behandlingen.

Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill använda dig av dina rättigheter. En sådan begäran prövas mot gällande lagstiftning.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla allmänna handlingar, inklusive personuppgifter, kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontakta dataskyddsombudet

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Organisationsnummer: 202100-6149

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetskyddsmyndigheten.