Tillväxtverket

Personuppgifter och dina rättigheter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en enskild levande individ.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR). Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig när vi bestämmer ändamål och medel för de personuppgifter vi behandlar.

När får personuppgifter behandlas?

För att få behandla personuppgifter krävs en rättslig grund i GDPR. När Tillväxtverket behandlar personuppgifter är det oftast nödvändigt för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Ibland sker behandlingen för att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. En myndighet kan nästan aldrig använda samtycke som rättslig grund för att behandla personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, vilka dessa är, varför de behandlas och på vilken rättslig grund.
  • Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandling eller överföring av uppgifter som du har lämnat till oss. Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du även rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.
  • Om du vill göra dina rättigheter gällande prövas det enligt gällande lagstiftning. Det är den rättsliga grunden som avgör vilka rättigheter som kan tillgodoses. Personuppgifter som finns i allmänna handlingar och ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi inte rätt att radera.

Personuppgifter finns ofta i allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänna handlingar, även innehållande personuppgifter, kan begäras ut. Innan ett utlämnande sker görs en sekretessprövning. Uppgifter eller allmänna handlingar som omfattas av sekretess lämnas inte ut. I vissa fall kan dock uppgifter anses omfattas av sekretess och lämnas därför inte ut.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Organisationsnummer: 202100-6149

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetskyddsmyndigheten.