Tillväxtverket

Svenska regionalfondsprogram i sitt sammanhang

Klimatsynks uppdrag är kopplat till EU:s regionalpolitiska satsningar. Är du nyfiken på EU:s regionalpolitik beskriver vi här kortfattat strukturfonderna.

EU har avsatt ungefär en tredjedel av sin budget till regionalpolitik. Syftet med politiken är minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. EU:s regionalpolitik kallas också för sammanhållningspolitik. Den omfördelar resurser för att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan regionerna i EU. Regionalpolitiken ska också stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen.

Strukturfonderna

EU har två så kallade strukturfonder, regionalfonden och socialfonden, som ska finansiera EU:s regionalpolitik. Strukturfonderna används för att finansiera projekt som ska utveckla EU:s regioner och förbättra situationen för utsatta grupper i samhället. Projekt som får stöd från fonderna ska ha en koppling till Europa 2020-strategin, som är en långsiktig plan för att skapa arbete och tillväxt i EU-länderna fram till år 2020.

Det är medlemsländernas förvaltande myndigheter som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, sköter utbetalningarna och gör uppföljningar av projekten.

Läs om Europa 2020-strategin på EU-kommissionens webbplats

Regionalfondsprogrammen

Under programperioden 2014-2020 är Tillväxtverket förvaltande myndighet för nio regionalfondsprogram, ett nationellt och åtta regionala och handlägger ansökningar och utbetalningar av stöd. EU-medel per geografiskt område sammanställer hur mycket kommissionen har avsatt i projektmedel, det vill säga EU-medel, till respektive program. Till exempel kan du se nuläget för hur mycket projektmedel som har beviljats och betalats ut.

Av den totala budgeten för de nio regionalfondsprogrammen, 15,3 miljarder kronor, under 2014-2020 har 20 procent, 2,8 miljarder kronor, öronmärkts till Tematiskt mål 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

För att projekt ska bli beviljade pengar ur fonderna krävs EU-medel inklusive medfinansiering.

EU-kommissionen har avsatt 6,25 procent av respektive programs budget i en så kallad resultatreserv. För resultatreserven finns ett avsatt belopp och en angiven summa, milstolpe, som ska vara utbetald per program år 2018.

Tematiska områden

De Tematiska områdena har olika stora budgetar i programmen, under Statistik kan du ta del av fördelningen per tematiskt område per program.

Inom varje Tematiskt område finns investeringsprioriteringar som fördelats olika i de nio programmen utifrån regionala behov. Det är investeringsprioriteringarna som anger vad projekt kan få finansiering för.

Investeringsprioreteringar

För Tematiskt område 4 finns tre investeringsprioriteringar:

4b – Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

4c – Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn

4f – Att främja forskning och innovation samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Klimatsynk har delat in alla beviljade projekt in i sex projektportföljer:

  1. Företagsstöd (investeringsprioritering 4b)
  2. Hållbara transporter (investeringsprioritering 4c)
  3. Hållbart byggande (investeringsprioritering 4c)
  4. Energieffektivisering i SME (investeringsprioritering 4b)
  5. Förnybar energi i SME (investeringsprioritering 4b)
  6. Forskning och innovation/koldioxidsnål teknik (investeringsprioritering 4f)

Läs och ladda ner Klimatsynks sammanställning av investeringsprioreteringar inom Tematiskt mål 4 i alla nio regionalfondsprogram.