Tillväxtverket

Målgrupper, resultat och mål

Klimatsynks uppdrag och aktiviteter vänder sig till både offentlig och privat sektor. Klimatsynks uppdrag är att samordna aktiviteterna, skapa synergier och undvika överlappningar samt öka lärandet mellan de åtta regionala och det nationella programmet inom Tematiskt område 4, det vill säga att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Målgrupper

 • Tillväxtverkets regionala kontor
 • projektledare
 • utvärderare av projekt
 • små och medelstora företag
 • aktörer som sitter som ledamöter i de regionala strukturfondspartnerskapen
 • regionalt utvecklingsansvariga.

 

Förväntat resultat vid Klimatsynks projektslut är att:

 • målgrupperna upplever att deras kapacitet att initiera och driva projekt inom Tematiskt mål 4 har stärkts
 • en webbplats har upprättats
 • en struktur för kunskapsspridning, lärande och samordning nationellt och regionalt och mellan regioner har skapats
 • resultat från insatser inom regionalfondens tematiska mål 4 har spridits och marknadsförts på ett tydligt och riktat sätt.

 

Förväntade effekter på lång sikt är att:

 • faktabaserad erfarenhet från projektets samordnade och kommunicerade insatser till regionala aktörer skapar bättre underlag till hållbar regional tillväxt
 • projektet förväntas bidra till Europa 2020-målen genom att företagen uppnår en effektivare energianvändning
 • genom att insatserna riktas mot energiintensitetsmålet d.v.s slutlig energianvändning per förädlingsvärde i SME har minskat, uppfylls även generationsmålets strecksats för energi och bidrar till det övergripande målet för miljöpolitiken.

 

Övergripande mål

Små och medelstora företag har en effektiv användning av energi.

 

Projektmål

Ökad samverkan och samordning av insatser mellan regioner samt mellan regional och nationell nivå inom regionalfondens tematiska mål 4.

 

Delmål

 • stärka kapaciteten hos regionala kontor i syfte att få fram kvalitativa projekt i konkurrens inom tematiskt mål 4
 • skapa förutsättningar och lärandemiljöer för att koppla samman insatser mellan regioner och mellan regional och nationell nivå
 • skapa synergier och undvika överlappningar mellan programmens insatser.