Tillväxtverket

Om Klimatsynk

Här hittar du information om Klimatsynks uppdrag och aktiviteter tillsammans med relevant information om regionalfonden och Tematiska områden.

Klimatsynk samordnar regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, i alla nio regionalfondsprogram. Klimatsynk är finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Träd i motljus på ett fält.

Klimatsynk skapa synergier mellan regioner

Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. För att effektivisera energianvändningen behövs information om samt kunskap och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Därför har EU-kommissionen tilldelat Sverige cirka 2,8 miljarder kronor för investeringar i nya koldioxidsnåla produkter och tjänster.  

Sveriges energi- och klimatpolitiska mål syftar till att förena konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk hållbarhet. De energipolitiska målen kopplar till de miljöpolitiska målen där generationsmålet är vägledande för allt energi- och klimatarbete:

”Att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

Under programperioden 2014-2020 har kommissionen tilldelat Sverige cirka 15,3 miljarder kronor (inklusive nationell medfinansiering) för genomförandet av regionalfonderna, varav 2,8 miljarder ska gå till Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

EU-medlen för Tematiskt område 4 har fördelats i åtta regionala och ett nationellt regionalfondsprogram med syfte att få näringslivet, specifikt små och medelstora företag (SME), att energieffektivisera sin verksamhet och bidra till innovativa lösningar på området.

Klimatsynk är ett projekt som samordnar alla projekt inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, i alla nio regionalfondsprogram.

Tillväxtverket och Energimyndigheten medfinansierar Klimatsynk. Detta för att samordna aktiviteterna, skapa synergier och undvika överlappningar samt öka lärandet mellan de åtta regionala och det nationella programmet inom Tematiskt område 4. Klimatsynk styrs av en mellan partnerna sammansatt styrgrupp av personer i chefsposition och leds av projektledare hos Tillväxtverket.

Klimatsynks arbetspaket sker i fyra steg

Klimatsynks arbete sker i olika arbetspaket: den första delen handlar om att kartlägga de beviljade projekten, för att sedan profilera och dela in dem i sex projektportföljer. Sedan arrangerar och genomför Klimatsynk fysiska och digitala nätverksträffar skräddarsydda utifrån respektive projektportföljs behov. På träffarna möts projektdeltagare från olika portföljer för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Slutligen anordnar Klimatsynk aktiviteter och nationella konferenser för att sprida resultat.

Genom hela processen har Klimatsynk direktkommunikation med målgrupperna. Detta för att identifiera förbättringsområden, tillgodose behov och önskemål och på bästa sätt sprida resultat. Klimatsynk pågår till och med 31 december 2020 och har en total budget på 26 miljoner kronor.

Ladda ner informationsbroschyrer

Klimatsynk

Informationsbroschyr på svenska

Climatesync

Information broschure in english