Tillväxtverket
eu-logotyp

Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling

 • Stängd
 • Hela Sverige

Nu är det möjligt att söka stöd för att ta fram en strategi för ert områdes hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. Av strategin ska det framgå vilka insatser som behöver göras och en uppskattning av vad det kan kosta. Det behöver också framgå vilka olika organisationer som behöver vara med för att genomföra insatserna och hur de är involverade i arbetet.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Ta fram strategi för hållbar urban utveckling.

Illustration av en profil

Vem?

Huvudsökande ska vara kommun, kommunförbund eller region.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

250 000-500 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Det här är det första steget i Regionalfondens satsning för Hållbar urban utveckling. I detta steg är det möjligt att söka stöd för förberedande projekt genom att ta fram en lokal strategi för hållbar urban utveckling. Det är möjligt att inleda processen med att ta fram en ny strategi. Men det är också möjligt att bygga vidare på befintliga måldokument och analyser och anpassa till Regionalfondens krav.

Strategin ska innehålla följande:

 1. Information om vilket geografiskt område som täcks in av strategin
 2. En analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter, inbegripet kopplingar av ekonomisk, social och miljömässig karaktär.
 3. En beskrivning av insatser som ska genomföras för att hantera områdets konstaterade utvecklingsbehov och möjligheter enligt (2).
 4. Strategierna ska innehålla insatser i flera specifika mål i både prioritering 3 och 4. Insatser inom prioritering 5 är valbara.
 5. Strategierna får vara bredare än möjliga insatser inom nationella regionalfondsprogrammet, men av strategin ska det framgå vilka typer av insatser som avses att finansieras inom respektive prioritering
 6. Uppskattning av kostnaden för insatserna enligt (5)
 7. En beskrivning av organisationers deltagande vid utarbetandet och genomförandet av strategin.

En framtagen lokal strategi är en förutsättning för att ta del av finansiering för Hållbar urban utveckling i Regionalfonden. Förberedelsearbetet ska tillföra en lokal anpassning av det nationella programmet och konkretisera insatser utifrån den lokala kontexten. Förberedelsearbetet ska även stimulera och konkretisera hur samverkan mellan olika aktörer ska ske, och främja synergieffekter med andra initiativ och finansieringskällor. Framtagna strategier kommer att bedömas och i konkurrens med övriga strategier kommer 7 -8 strategier att beviljas stöd för hela eller delar av strategins genomförande.

I arbetet med att ta fram strategier kommer sökande erbjudas ett nationellt kunskapsstöd för att säkerställa att strategierna uppfyller kraven. Det nationella kunskapsstödet ska även verka för att skapa synergier med andra initiativ och program och kompletterande finansiering. Det nationella kunskapsstödet kommer även att erbjuda icke-finansiellt utbyte med sökanden som inte beviljas finansiering för strategins genomförande.

Insatser i strategin ska koppla an till något eller några av områdena i regionala strategier för smart specialisering.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen

Övergripande utmaningar för Nationella programmet

Vilka insatser behövs nu och på sikt för att städer ska utvecklas hållbart?

Städer är centrum för kommunikation, handel och kulturverksamhet. I städerna förbrukas majoriteten av all energi och de står för en stor mängd av koldioxidutsläppen. Stadsområden spelar en nyckelroll för att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och för att lösa många av våra största utmaningar, inte minst klimatförändringar. För att uppnå målen i Agenda 2030 och Hållbar urban utveckling krävs en omställning till jämlika, gröna och produktiva städer. Digitaliseringen och näringslivets entreprenörsförmåga är verktyg för att hantera dessa utmaningar.

Jämlika städer

Befolkningen koncentreras allt mer till täta urbana områden. Det innebär växande skillnader både mellan och inom grannskap, stadsdelar och städer i en region men även mellan landsbygder och städer. Det finns en ökad segregation i svenska städer och det är en utmaning att skapa goda och välkomnande livsmiljöer, rättvisa och jämlika livsvillkor och ett samhälle där människor känner förtroende och tillit till varandra.

Gröna Städer

I städer förbrukas majoriteten av all energi och städerna står för en stor mängd av koldioxidutsläppen. Det sker ständiga prioriteringar mellan olika värden och det är utmanande att visa värdet av kvaliteter och funktioner som ekosystemtjänster och grönstrukturen fyller i städerna,för att hantera effekter av klimatförändringen, för människors hälsa och välbefinnande och bevarande av biologisk mångfald. I städerna är konkurrensen om mark stor. Där finns behov av bl.a. boende, arbetsplatser och service samtidigt som grönska behöver prioriteras för att människor ska kunna leva hållbart och hälsosamt. Den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan förbättra folkhälsan.

Produktiva städer

Att erbjuda hållbara och effektiva offentliga och kommersiella tjänster och bygga en hållbar lokal ekonomi är en stor utmaning. För att öka produktiviteten behövs en kombination av tekniklösningar, beteendeförändringar, policyutveckling för planering och omsorgsfull gestaltning av stadens fysiska miljö. Invånares olikheter och mångfald är en tillgång som ska tas tillvara.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Insatserna som utlysningen syftar till bidrar till Mål 11 Hållbara städer och samhällen. Mer specifikt bidrar utlysningen särskilt till:

 • Mål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering: Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
 • Mål 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering: Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.
 • Mål 11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering: Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015 -2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

Urbaniseringen sker i allt snabbare takt vilket innebär att städer bör ligga i framkant vad gäller att adressera utmaningarna i Agenda 2030.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Utlysningen är en del av en större process

En framtagen lokal strategi är en förutsättning för att ta del av finansiering för Hållbar urban utveckling i Regionalfonden. Maximalt 15 förberedelseprojekt kan beviljas stöd. En geografisk spridning över hela landet kommer att eftersträvas. En blandning av strategiernas geografiska avgränsning kommer att eftersträvas utifrån följande tre alternativ:

 • enskilda städer av olika storlek
 • funktionellt avgränsade stadsregioner
 • städer eller stadsregioner i nätverk

Strategiernas kvalitet bedöms i konkurrens

Framtagna strategier kommer bedömas i konkurrens. Cirka sju-åtta strategier kommer att beviljas stöd för hela eller delar av strategins genomförande. Utöver Krav, villkor och regler (fliken längre ner i texten) bedöms strategiernas kvalitet utifrån nedanstående kriterier. Kriterierna kategoriseras i sex övergripande principer. Kriterierna bedöms utifrån fyra steg: IG, G, VG och MVG. Betyget hänger samman med följande poängsättning från noll poäng för IG, 1 poäng för G, 3 poäng för VG och 5 poäng för MVG. För att godkännas måste strategin få minst G på samtliga kriterier.

Kriterier:

Princip 1. Strategisk dimension

 • Hur väl strategin visar kopplingen till (andra) relevanta styrdokument på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Exempelvis kopplingen till de globala målen för hållbar utveckling (SDG) och politikområdet Gestaltad livsmiljö.
 • Hur väl strategin ger en relevant beskrivning av nuläge och omställningsbehov i relation till programmets prioriteringar och målsättningar.
 • Hur väl strategin bedöms tillämpa ett systemperspektiv där innovation inom arbetssätt, teknik, beteende, kultur och policy kombineras.

Princip 2. Territoriellt fokus och geografisk avgränsning

 • Hur väl strategin beskriver den valda geografiska avgränsningen och en analys av de platsbaserade förutsättningarna och behoven.
 • Den valda geografiska avgränsningen för strategin är relevant för att möta omställningsbehoven som beskrivs i strategin och tar hänsyn till funktionella kopplingar.

Princip 3. Governance

 • Hur väl strategin visar på intern förankring, medverkan och politiska uppbackning att driva utvecklingen enligt programmets prioriteringar.
 • Hur väl strategin visar hur intern förvaltningsövergripande samverkan och kommunikation ska genomföras.
 • Hur väl strategin visar hur extern samverkan och kommunikation ska genomföras och i vilken grad den bygger på en bredd av aktörsgrupper samt involvering av invånare.

Princip 4. Sektorssamordning

 • Hur väl strategin beskriver hur möjliga synergier och målkonflikter ska identifieras och hanteras i arbetet med strategins genomförande.
 • Hur väl strategins innehåll kan sägas omfatta en portfölj av kompletterande insatser
 • Hur väl strategin involverar en relevant och trovärdig sammansättning av aktörer, och hur väl den beskriver dessa olika aktörers kompetenser, ansvar och roller.

Princip 5. Finansiering

 • Hur väl strategin bedöms ge förutsättningar för kompletterande insatser och finansiering från andra program.
 • Hur väl strategin bedöms ha en relevant och trovärdig genomförandeplan och budget.

Princip 6. Uppföljning och utvärdering

 • Hur väl strategin beskriver hur arbetet ska följas upp och utvärderas.
 • Hur väl strategin beskriver en process för erfarenhetsbaserat lärandet samt hur det tas om hand och utvecklar organisationens arbete.
 • Hur väl strategin beskriver arbete med spridning, implementering och replikering av resultat och effekter.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Huvudsökande ska vara kommun, kommunförbund eller region.

Genom att involvera olika typer av aktörer såsom akademi, näringsliv, ideell- och offentlig sektor i framtagande av städernas territoriella strategier, skapas möjligheter till förbättrad kapacitet samt skapa ökad delaktighet och engagemang i omställningen till hållbara städer och samhällen. I ansökan uppmuntras medsökande i form av flera aktörer och samhällssektorer.

För vad kan ni söka?

Stödet söks från prioritering 3 i det nationella programmet: Stärka innovations- och utvecklingskapaciteten samt lärandet i och mellan städer

Stödet söks från särskilt mål 1:1 inom prioritering 3: Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.

Stödet ska användas till förberedande projekt för Hållbar urban utveckling i europeiska regionalfonden. Det handlar om att ta fram en lokal strategi för hållbar utveckling. Förberedelsearbetet ska tillföra en lokal anpassning av det nationella programmet och konkretisera insatser utifrån den lokala kontexten. Förberedelsearbetet ska även stimulera och konkretisera hur samverkan mellan olika aktörer ska ske, och främja synergieffekter med andra initiativ och finansieringskällor.

Stödet får användas till aktiviteter för att stimulera samverkan och förankring bland olika aktörer. Det får användas till att sammanställa kunskapsunderlag till integrerade strategier och handlingsplan, till kommunikationsinsatser och övergripande process- och projektledning.

Läs mer om Nationella regionalfondsprogrammet.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För denna utlysning finns totalt 7 500 000 kronor i stöd avsatta.
Varje förberedelseprojekt kan söka stöd mellan 250 000 kronor - 500 000 kronor

Hur länge kan projektet pågå?

3 - 6 månader.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts och att en förordning beslutats.

Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Prioritering av ansökan sker under hösten av en bedömningsgrupp bestående av personer från de myndigheter som ingår i det tidigare nämnda nationella kunskapsstödet.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:
Therese Lindberg eller Albin Boström

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)