Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Företagare, forskare och bredband.

Mellersta Norrland

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Mellersta Norrland är inriktat mot fem tematiska mål:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  23,9 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det kan till exempel vara projekt som etablerar och förstärker nätverk och företagskluster för att öka forskning och innovation. Det kan också handla om att underlätta kommersialisering av innovativa varor och tjänster.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  19,5 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det handlar främst om utbyggnad av bredband och höghastighetsnät i områden där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera. Även utbyggnaden av e-tjänster kan stödjas
 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  29 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt inom målet kan exempelvis underlätta för blivande företagare genom aktörssamverkan eller öka företagens möjlighet till kompetensförsörjning. Projekten kan även bidra till företags kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  5,7 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt inom målet kan arbeta för att företag ska bli mer energieffektiva och öka sin användning av förnybar energi. Insatser för en ökad hållbar produktion av biomassa kan också få stöd, liksom insatser för att säkra kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud inom vindkraft och bioenergi.
 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  17,9 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Här handlar det exempelvis om att ta fram underlag för att förbättra transportinfrastrukturen eller om att utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem, exempelvis för kollektivtrafik.

Programdokument

Operativt program för Mellersta Norrland ändrat dec 2017 Pdf, 596 kB, öppnas i nytt fönster.

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for Middle Norrland Pdf, 712.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Mellersta Norrland. Filtrera resultatet genom att ange område Mellersta Norrland i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Mellersta Norrland ingår Jämtlands och Västernorrlands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

154 miljoner euro

50 procents medfinansiering

Inom det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 50 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.