Tillväxtverket
Karin och Johan på digital projektledarträff

Digitala projektledarträffar

De två sista projektledarträffarna hölls via Zoom i november och december. Fokus för träffarna var långsiktiga resultat och hur projekten kan bidra till en verklig strukturförändring.

Erfarenhetsutbyte kring strukturförändring och spridning

Klimatsynk samlar återkommande alla svenska Regionalfondsprojekt inom temaområdet koldioxidsnål ekonomi. Under två dagar 2020 träffades projektledare digitalt för att byta erfarenheter kring strukturförändring och spridningsaktiviteter. Deltagarna fick även information om det nya ERUF programmet och Klimatsynk.

- Att mötas mellan projekt, som drivs i landets alla regioner, skapar goda möjligheter till ny kunskap och nya perspektiv. Det känns fint att kunna erbjuda en mötesplats för utbyte av erfarenheter, även då förutsättningarna för fysiska möten är begränsat, säger Stefan Baier projektledare Klimatsynk

  • Den 25 november träffades 42 projekt som representerade projektportföljerna: Hållbara transporter, Förnybar energi och Hållbart byggande.
  • Den 2 december träffades 31 projekt som representerade projektportföljerna: Energieffektivisering i Små pch medelstora företag, SMF, Företagsstöd samt Forskning och innovation.

Gruppdiskussioner

Under träffen diskuterade vi vikten av att tidigt förankra projektresultat och ett brett engagemang av målgrupper. Vi talade även om de interna processerna för att skapa långsiktig förändring, vilket även inbegriper att lyfta fram nyttan för målgruppen. Vidare lyfte vi fram att hållbara nätverk är viktiga för att främja engagemang över tid.

I spridningsarbetet har den pågående pandemin ställt krav på nya sätt att mötas och projektledarna delade med sig av sina konkreta tips på innovativa spridningsaktiviteter men underströk också vikten av direkt och riktad kommunikation. Samarbete mellan projekten kring spridning efterfrågades. Ett spridningskoncept kan vara att be företag som deltar i ett projekt att berätta om sin nytta av arbetet vid digitala möten .

Kunskapswebbinarier i stället för projektledarträffar

Nu kommer det inte att bli fler träffar för enbart projektledare i Klimatsynks regi. Under våren kommer vi istället att anordna fördjupade kunskapswebbinarier på olika teman med koppling till koldioxidsnål ekonomi. Under projektledarträffarna fick deltagarna rösta på de webbinarier de helst vill delta i. Att sprida resultat – hur får man bäst resultat? var det webbinarium som fick flest röster och det går vi nu vidare med. Håll utkik efter detta och fler webbinarier under våren. Klimatsynk kommer att bjuda in brett till dessa webbinarier, både projektledare, regionalt utvecklingsansvariga och aktörer som kan driva insatser i kommande programperiod

Anteckningar från projektledarträffen den 25 november , 271 kB.

Anteckningar från projektledarträffen den 2 december , 254.8 kB.