Tillväxtverket

Fotograf: Jerry Lövberg

Framtidens koldioxidsnåla material i dag

För att ställa om till en hållbar bioekonomi behöver vi utveckla nya, koldioxidsnåla material. Hittills har det varit svårt att kommersialisera dessa på grund av att innovativa idéer som experimenteras fram i liten skala har svårt att ta sig ut på en marknad som ställer krav på fullskalig produktionskapacitet direkt. I projektet Wargön Innovation arbetar man för att ändra på det där. Det har bland annat resulterat i en demonstrationsmiljö för biobaserade materialinnovationer och – i gitarrer som tillverkats av gamla jeans.

Enligt FN:s prognoser kommer världens befolkning att öka till nio miljarder fram till 2050. Samma beräkningar gör gällande att det globala behovet av energi- och matproduktion i så fall skulle öka med 50 procent. För att förhindra att befolkningsökningen påskyndar den globala uppvärmningen behöver världens industrier därför snarast ställa om till en hållbar bioekonomi.

Det gäller inte minst textilbranschen, som idag står för en ansenlig del av våra totala koldioxidutsläpp. Genom en övergång till biobaserade material och cirkulära produktionsflöden som tillvaratar återvunnen råvara, skulle vi kraftigt kunna minska dess klimatavtryck. Det enda problemet? Marknaden har länge varit svårnavigerad för företag som vill lansera nya, biobaserade material. I Vänersborg håller man dock på att ändra på den saken.

Etablerat demonstrationsmiljö

Vänersborgs kommun initierade projektet Wargön Innovation år 2012 och Science Park Innovatum har sedan starten haft det operativa ansvaret för projektet. Wargön Innovations fokus är att på lokal och regional nivå främja utvecklingen av gröna materialinnovationer. Med hjälp av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden har projektet vidareutvecklats under en ny projektperiod som inleddes 2016 och pågår fram till i höst.

Ett av de viktigaste resultaten från den här fasen är etableringen av den fysiska platsen Wargön, ett test- och demonstrationscentrum där man arbetar för att stötta utvecklingen av hållbara textilprodukter och andra biomaterial. Där får gröna materialinnovatörer idag hjälp med affärsutveckling, tillgång till en riktig testmiljö och nätverken som krävs för att attrahera riskkapital.

– Vi har uppnått flera andra viktiga delmål. Ett av de mest konkreta resultaten är att vi som aktör i innovationssystemet har blivit en part att räkna med. Idag blir vi inbjudna i nationella sammanhang och efterfrågas av andra projekt som projektpartner, säger Maria Ström, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Gitarrer av gamla jeans

Utöver etableringen av en fysisk testbädd för materialinnovationer och det faktum att man har skalat upp verksamheten från lokal och regional till nationell nivå, har Wargön-projektet mynnat ut i samarbeten med 100 olika aktörer, varav 25 är små och medelstora företag.

Maria Ström berättar att fyra av dessa har marknadsintroducerat nya koldioxidsnåla material.

– Det första företaget som vi började jobba med var Re:newcell, som har utvecklat en metod för att göra textilråvara av återvunna kläder. De är stora idag och har kommit långt på sin resa. Sedan har vi samverkat med DareU, ett utvecklingsbolag som har satsat på att hitta biobaserade material till vården. Det mynnade ut i två mindre bolag som har lanserat varsin bioprodukt, en detalj till katetrar och en förvaringsbehållare till operationsbord. Den fjärde aktören, Lill O Sjöberg, har lanserat innovationen Twood, som omvandlar uttjänta jeans till ett träliknande material. Det har bland annat använts för att tillverka gitarrer.

Tillväxt tar tid

En viktig lärdom som man har dragit under projektets gång är att tillväxt måste få ta den tid som den behöver.

– Om vi kommer i kontakt med ett mindre företag med en innovation behöver vi först och främst skapa en relation till det. Vi måste visa oss dugliga för innovatörerna för att de ska vilja jobba med oss. Sedan måste vi sätta oss in i den specifika innovationen. Vi har upplevt att lokala politiker och finansiärer förväntar sig snabba resultat. Det är lite av en samhällsyttring, det ligger i tiden att det ska gå fort. Men tillväxt tar tid, säger Maria Ström.

Wargön Innovation har under åren väckt mycket uppmärksamhet. Utöver att kommunicera resultat via Facebook, konferenser, frukostseminarier, nyhetsbrev och den egna hemsidan har projektet med jämna mellanrum dykt upp i tv-rutan – både hemma och internationellt.

– BBC Reel gjorde ett inslag som handlade om Re:newcell där vi var med. Sedan var vi med på Svt.se i januari. Härnäst blir det något av en avslutning för kommunikationsinsatserna när vi under Almedalsveckan i juli, tillsammans med Borås och RISE IVF, ska lyfta fram vår roll som nationell aktör i den cirkulära värdekedjan för textil, säger Maria Ström.