Tillväxtverket

Värmland på god väg mot hållbart resande

Långa pendlingsavstånd, svårigheter för handeln att nå kunder som saknar bil och den starka bilnormen är bara några av frågorna som Karlstad kommun ville komma åt med projektet Hållbart resande i ett växande Värmland. Tack vare god samverkan med offentliga och privata aktörer har det nu resulterat i en innovationsprocess kring en pendlarbuss, nya samhällsplaneringsverktyg och hemleveranser av julgranar – via cykel.

Det treåriga projektet har syftat till att bidra till den regionala Värmlandsstrategin 2014–2020, vars målsättning är att skapa en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Karlstad kommun har under projektets gång jobbat med utgångspunkt i ”mobility management”, vilket innebär att man med hjälp av ”mjuka” åtgärder har strävat efter att påverka resandet för att göra det mer hållbart, ofta innan det ens har börjat.

Projektets insatser koncentrerades till tre huvudsakliga områden: arbets- och tjänsteresor, samhällsplanering och kundens resa till och från handeln.

Särskild pendlarbuss på gång

När det gäller tjänsteresor såg kommunen tidigt ett behov av att samla arbetsplatser för att höja kunskaperna kring hur hållbart resande bidrar till mer attraktiva arbetsplatser och tryggar kompetensförsörjningen.

15 arbetsplatser rekryterades för att delta i projektet. Varje arbetsplats har utformat en egen handlingsplan för hållbart resande och har ingått i ett nätverk för hållbart resande ur arbetsgivar- och kompetenssynpunkt.

– Deltagarna har kommit flera steg framåt i sitt arbete med hållbara resor. De har jobbat mycket med resepolicys och digitala tjänster som underlättar för resfria möten och samåkning. Arbetsplatserna har även tagit fram en handlingsplan för hur de ska jobba vidare med den här frågan. Med projektet har vi startat upp en process, men mycket arbete återstår, säger Mikael Haster, miljöplanerare på Karlstad kommun.

Under en ettårig innovationsprocess genomförde man dessutom intervjuer med nyckelpersoner runt om i hela Värmland för att fånga upp outtalade behov. I en av de nordvästra kommunerna visade det sig att man hade svårt att behålla personal på grund av långa pendlingsavstånd.

– Det landade i tanken om en ”konceptbuss”, som ska anpassas med bättre internet och arbetsplatser för att göra det enkelt att jobba ifrån den. Den ska utgöra ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken och trafikera sträckor där behoven är som störst. Värmlandstrafik driver nu vidare idéen med konceptbuss i ett nytt projekt.

Nya verktyg för samhällsplanering

Det värmländska projektet har även riktat fokus mot hållbar samhällsplanering. Här har Karlstad kommun tillsammans med exploatörer, andra kommuner och byggföretag arbetat för att skapa verktyg och metoder för samhällsplanering som leder till att fler ska kunna gå och cykla. Det hänger nämligen ihop med centrumutvecklingen.

– Får vi fler att cykla, får vi fler att åka kollektivt. Får vi fler att åka kollektivt, stärker vi centrumutvecklingen. Därför tog vi fram cykelstrategier för tre mindre kommuner. Sådana här strategier brukar man generellt bara ta fram i större kommuner eller regioner. Det här kommer på sikt att stärka möjligheterna till att fler ska kunna resa hållbart i hela regionen, säger Mikael Haster.

Ett annat delprojekt inom samhällsplaneringsområdet bestod i en utredning av parkerings- och mobilitetsfrågor i ett planerat bostadsområde vid ett gammalt flygfält utanför Karlstad. Där ska mellan 3–5000 bostäder uppföras under den kommande 20-årsperioden. Redan nu planerar man för att området ska få en lägre andel bilar än stadens övriga bostadsområden.

– Parkering är ett viktigt styrmedel för att kontrollera hur utbrett bilanvändandet i ett område blir. Om alla har tillgång till parkering kommer bilandelen antagligen inte att sjunka jämfört med andra områden. Därför har vi jobbat för att höja kunskapsnivån kring hur man kan jobba med parkering hos de byggföretag och exploatörer som ska verka i området.

Få hem din julgran – på en cykel

Inom ramarna för projektet har Karlstad kommun även tittat på kundens resa till och från handeln. Här har man framför allt undersökt hur man kan utveckla digitala tjänster som gynnar butiker och samtidigt bidrar till ett hållbart resande. Ett tydligt exempel på det var när man kopplade ihop två företag i Karlstad, ett som sålde julgranar och ett som erbjöd cykelutkörning.

– Vi ordnade en tjänst där du som privatperson kunde få din julgran hemkörd med cykelbud. Vi har även testat en app som heter Biklio i Skoghall centrum. I den kan alla lokala handlare ladda upp erbjudanden. ”Haken” är att bara den som cyklar till butikerna får tillgång till dem, eftersom appen registrerar dina rörelser för att säkerställa att du cyklar, säger Mikael Haster.

Hållbara resor till och från handeln är någonting som vi historiskt sett har jobbat ganska lite med i Sverige. Mikael Haster menar att det har inneburit vissa utmaningar.

– När det kommer till små och medelstora företag inom handeln har det ibland varit en utmaning att nå fram. Företagare är naturligtvis intresserade av nya tjänster som på sikt kan leda till tillväxt. De bryr sig dock inte alltid om hur deras kunder tar sig till butiken.

Trots det är han nöjd med projektet, som även har visat att det finns ett stort behov av en regional samordning som kan säkerställa att arbetet för hållbart resande i Värmland tuffare vidare i rätt riktning. Det har styrgruppen beslutat att man ska jobba vidare med under hösten.

– Om man tittar på projektet i ett vidare perspektiv har vi höjt kunskapsnivån generellt i Värmland. Den regionala samordningen har gått framåt och flera kommuner har börjat att ta upp frågor kopplade till hållbart resande på ett annat sätt än tidigare, säger Mikael Haster.