Tillväxtverket

Klimatklustrets samverkan gav tioårig finansiering

Västsvenska Kemi- och Materialklustret hjälper regionens industrier att påskynda omställningen från fossil- till biobaserad tillverkning. Genom projektet Match har man skapat en samverkansplattform för långsiktigt hållbar tillväxt. Det har redan resulterat i etableringen av en ny KY-utbildning och en säkrad finansiering för de kommande tio åren.

Målet med projekt Match har varit att bygga upp en samverkansplattform för att ta tillvara innovativa idéer kring kemikalier och material från förnybara och återvunna råvaror, genom att sammanföra regionens aktörer i nya nätverk, så kallade kluster. Förhoppningen är att västsvenska industrier ska vara fossiloberoende senast 2030.

– Den här treåriga satsningen har stärkt klustret på ett sätt som gjort att vi har kunnat lägga i en helt ny växel, säger Caroline Löfgren, verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret på Johanneberg Science Park.

Vinsten: 116 miljoner över 10 år

Det tydligaste kvittot på att Match har gett klustret större muskler har man fått från det statliga innovationsverket Vinnova. Vart tredje år utlyser de tävlingen Vinnväxt, där syftet är att vaska fram innovationsmiljöer som har potential att få en internationell lyskraft. Efter den senaste utlysningen stod Västra Götalandsregionen kvar som en av tre, av totalt 15 ansökande, som hade beviljats medel för att främja en fossiloberoende industriregion.

Caroline Löfgren menar att projekt Match var helt avgörande för att man skulle kunna skapa de förutsättningar som krävdes för att gå vinnande ur drabbningen.

– Med hjälp av Vinnväxt-finansieringen kan vi nu gå från att vara en samverkansplattform till att kunna genomföra egna projekt. Vi har fått en mycket större årlig budget, totalt rör det sig om 116 miljoner kronor över tio år. Hela den här satsningen, ”Klimatledande processindustri”, som leds tillsammans med RISE, bygger på det arbete som vi har gjort under Match.

Ny utbildning på rekordtid

Motorn i projektverksamheten har varit samverkansträffar där medlemmar i fem arbetsgrupper har träffats fyra gånger per år för att lyssna till inbjudna talare, nätverka och generera nya idéer. Klustret genomförde även en kartläggning av kompetensbehoven hos regionens kemiindustri. Den visade att tillgången på underhållstekniker var oroväckande låg.

Förra året inleddes därför samtal med Göteborgs Tekniska College om att skapa en skräddarsydd YH-utbildning för att täcka kemiföretagens behov och se till att det finns tillräckligt med personal för att man ska kunna koncentrera sig på omställningen till en cirkulär ekonomi.

Resultatet har inte låtit vänta på sig.

– Det här gick på väldigt kort tid, totalt tog det under ett år att få utbildningen på plats. Det är ett exempel på hur vår stärkta samverkan kring kompetensförsörjning har lett till konkreta vinster för regionens kemiföretag. De första studenterna påbörjar sin utbildning i höst, säger Caroline Löfgren.

Västvärldens första fossilfria förskola

Bland de mer teknikorienterade projekten som har initierats inom ramarna för Match finns bland andra projektet Lim och Färg. Där har klustret jobbat tillsammans med RISE Processum och byggbranschen för att kunna ta fram kostnadseffektiva biobaserade lim- och färgprodukter. I projektet samarbetar man med Lokalförvaltningen i Göteborgs stad som ska bygga västvärldens första fossilfria förskola till 2021.

– Lim och färg är produkter som kemiklustret kan hjälpa till med. Här kan vi göra en insats som gör skillnad. Vi kopplade ihop Lokalförvaltningen med kemi- och skogsföretag och byggde en helt biobaserad värdekedja. Vi hade även med oss Riksbyggen som redan bygger mycket i trä och därför letade efter ett fossilfritt lim, säger Caroline Löfgren.

För att kommunicera projektets resultat har Västsvenska Kemi- och Materialklustret bland annat genomfört sociala medier-kampanjer, frukostseminarier och workshops som samlat regionens olika aktörer, vilket visat sig i medlemsstatistiken.

– Under projektets gång har antalet medlemsorganisationer i klustret ökat från 24 vid projektets start till dagens 41. Ännu fler företag drar idag nytta av vårt nätverk. Vi har lyckats skapa en stark samverkansplattform.