Tillväxtverket

Fördjupat erfarenhetsutbyte när projektledare träffar närliggande projekt

Under två intensiva veckor i april genomfördes sex projektledarträffar i hela landet, från Malmö till Luleå. Projekten träffades i respektive projektportföljer för att ge tillfälle till fördjupade diskussioner om metoder och erfarenheter med liknande projekt. I samband med träffarna anordnades studiebesök med koppling till omställningsarbetet, alltifrån kajodling till lådcykeluthyrning och forskningssolpark.

Forskning och innovation— Göteborg den 2 april

Projektledarträff Kajodling Göteborg

Träffen inleddes med ett studiebesök hos Kajodlingen på en innergård till Clarion Hotel Post som visade hur stadsodling kan utformas som ett steg i att skapa en hållbar, stadsodlad matförsörjning.

Under mötet framkom bland annat att Sverige har en ledande roll i forskningen om koldioxidsnåla material men att nya material har svårt att nå marknaden. Problemet kan beskrivas på gram – kg – ton skalan där idéer finns på gramskalan medan marknaden finns på tonskalan, där kg steget saknas. Och det är där våra projekt kommer in. Projekten konstaterade att de har mycket att vinna på att samverka med varandra för att lösa olika utmaningar.

Förnybar energi — Piteå den 2 april

Diskussionerna kretsade bland annat kring bristen på kunskap om solenergi och cirkulär ekonomi hos många aktörer, alltifrån bankväsende till arkitekter, och vikten av hur nätverk kan användas för kunskapsspridning.

Projekten SUNCOLD och Arctic Solar som drivs av RISE ETC och Piteå Science Park anordnade studiebesök vid Solvåg som är en forskningspark med 117 dubbelsidiga solpaneler i parkmiljö tillgänglig för allmänheten.

Hållbara transporter — Umeå 4 april och Malmö 9 april

Studiebesök lådcykel

Detta är den största projektportföljen och därför ordnades två separata träffar. I Umeå anordnade projektet Den koldioxidsnåla platsen ett studiebesök om lådcykel utlåning. I Malmö ordnade projektet Elbilslandet Syd ett studiebesök om laddplatser till elbilar.

Under diskussionerna framkom bland annat att bilhandeln, med dess system av provision för varje enskild säljare, inte gynnar omställning till eldrivna fordon. Detta då varje enskild säljare vill sälja de bilar som finns i omlopp och som kan levereras snabbt.

För att få med fler aktörer i omställningen till fossilfria transporter diskuterades bland annat ambassadörer som en bra kanal och att även få in tävlingsmoment i kommunikationen. En annan fråga som kom upp vid träffen var att det ibland krävs en konfrontation i systemet för att förverkliga redan fattade beslut om fossilfri framtid.

Hållbart Byggande — Luleå och Stockholm den 10 april

Två olika grupper i samlades för parallella studiebesök i Luleå och i Stockholm. I Luleå genomfördes ett studiebesök i bostadsområdet Kronandalen där man bygger ca 2 000 nya hållbara bostäder med närhet till kultur och natur. Vid studiebesöket i Gröna Solberga visades bland annat hur man kan odla fisk och grönsaker i ett kretslopp i en vanlig källare.

På eftermiddagen kopplades grupperna i Luleå och Stockholm ihop via länk. Trots avståndet blev diskussionerna omfattande och flera initiativ till samverkan uppstod. Lärdomar om bygglovsprocessen togs upp, där den formella inte alltid densamma som den informella. För att uppnå hållbarhet i byggandet behöver man ha koll på båda och säkerställa samverkan mellan alla parter i en byggprocess. Ett projekt har byggt upp öppen data som kunskapsbank för energisystem och diskuterade hur olika aktörer kan använda det för att utveckla energitjänster.

Företagsstöd och Energieffektivisering i SMF
— Eskilstuna den 11 april

Projektledarträff i Eskilstuna 11 april 2019

Träffen började med en presentation av projektet Energicentrum som ska skapa en demoarena där företag kan visa smarta lösningar på energiområdet. Projektet söker upp företag som vill visa upp sig i den nya arenan vilket även ger en ingång till samtal om energieffektivisering.

Bland de projekt som delar ut finansiellt stöd till företag finns lärdomar om att det är viktigt att sprida goda resultat för att få fler företag att söka stöd. Det finns många åtgärdsförslag som man kan göra men ändå görs för lite. En orsak är att företag är mer drivna av att tjäna pengar än att energieffektivisera.

Vidare diskuterades industriprocesser inom pappersmasse- och stålindustrin, hur man kan skapa bra testbäddar och möjligheter med öppna data.