Tillväxtverket

Medlemsstyrda aktiviteter ger stort engagemang

Projektet DRIV i Blekinge startade hösten 2015. NetPort Energikluster, som startade 2014 under förstudien till DRIV i Blekinge, består av ett 50-tal företag, offentliga aktörer och akademi inom områden kopplade till energi. De har sedan dess jobbat för konkreta resultat genom verkliga och hållbara tillämpningar inom energisystemeffektiviseringar och innovativa idéer som ger nytta för företag och samhälle.

Det övergripande målet med projektet DRIV i Blekinge är att bli en naturlig kompetensresurs nationellt och internationellt inom förnyelsebar energi ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Innan projektet startade, genomfördes en förstudie med nulägesanalys, marknad- och omvärldsanalys. Förstudien resulterade i ett antal identifierade behov, vilka har legat till grund för projektet och dess aktiviteter.

DRIV i Blekinge är indelat i två delprojekt, Energisystemeffektiviseringar och Innovativa idéer. Initialt inom delprojekt Innovativa idéer genomfördes med hjälp av klustrets medlemmar en behovsanalys som resulterade i ett antal identifierade idéer. Idéerna har legat till grund för de aktiviteter som sedan har genomförts för att på så sätt skapa engagemang bland medlemsföretagen. Klustertillväxt har varit en stor del av projektet och är ett nytt tillvägagångssätt som visat sig vara väldigt lyckat. Företagen, som är Energiklustrets främsta målgrupp, kommer till de möten och seminarier de bjuds in till och NetPort Energikluster är känt i landet inom branschen.

– Ett exempel är inom Innovativa idéer, där medlemsföretagen ”brainstormat” fram en lista med aktiviteter, trappat ner listan med hjälp av omröstningar och landat i ett antal aktiviteter de vill jobba vidare med, säger Katarina Hansell, övergripande projektledare för DRIV i Blekinge.

Integrerad smarthet

En av de aktiviteter som valdes ut är smarta byggnader. Här har kompetensnivån höjts bland medlemsföretagen, både i att spara energi och pengar, genom nya, innovativa tekniklösningar. Det kan handla om system som känner av om en lampa slutat fungera eller mötesrum som genom ett bokningssystem kan ändra temperatur beroende på om det används eller inte.

– Vi kan helt enkelt integrera en smarthet hos företagen som vi människor kan dra nytta av, fortsätter Katarina Hansell.

Kunskapsöverföring mellan företag och kommunen

Ett projekt har inte alltid resurser att utföra förändringar själva, och jobbar då istället med att höja kompetensen hos mottagaren av aktiviteten, som ett sätt att sprida kunskap om energieffektivisering till andra. Ett exempel på det är delprojektet ”Energieffektivisering i kommunala VA-pumpsystem” där kommunernas VA-verk har fått stöd med att öka sin kännedom och kompetensnivå inom energieffektivisering. Projektet har kunnat visa på potentiell energieffektivisering på mellan 30-70 procent på olika objekt i kommunernas VA-verk.

NetPort Energikluster lever vidare

I ett tidigt skede av projektet installerades laddstolpar i samarbete med klustermedlemmarna. Syftet var att förbättra laddinfrastrukturen, och spridningen blev stor. En invigning av laddstolparna hölls med tal, alkoholfritt bubbel och trumpetfanfar. Av en slump sammanstrålade även projektet Green Charges elbilsturné med invigningen, något som kan ha bidragit till den stora uppslutningen.

– Invigningen lockade många medlemsföretag och vi fick bra publicitet i lokaltidningen, berättar Katarina Hansell.

Projektets och aktiviteternas progress och resultat delas kontinuerligt via seminarier och hemsida. Katarina Hansell berättar att de i början av 2018 fått en kommunikatör till projektet, som i stor utsträckning bidragit till att de blivit mycket bättre på att dela med sig av resultat via hemsida och social medier.

– Att inte ha en kommunikatör var en stor brist, det är jättekul att vi blir bättre. Lagom till projektets avslut kommer även hemsidan vara förbättrad och vi hoppas att det ska göra det lättare för utomstående att ta del av NetPort Energiklusters aktiviteter, säger hon.

Just nu jobbas en strategi fram för NetPort Energikluster och planen är att presentera strategin för medlemmarna på ett klusterseminarium senare i höst.

­– En klusterorganisation kommer behövas även efter projektavslut och medlemmarna ska fortsätta vara högst involverade i hur klustret styrs även framöver, avslutar Katarina Hansell.

För mer information om projektet DRIV i Blekinge, läs mer på netportenergikluster.se