Tillväxtverket

Företag får hjälp att hitta hållbara energilösningar

Projektet Energiriket – en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling har som målsättning att minska klimatpåverkan genom minskad energianvändning. Genom att arbeta med energinätverk och samverkan med sistaårselever från civilingenjörsprogrammet från Linköpings universitet, har innovationer inom ämnet identifieras och möjligheter skapats att testa dem.

Under projektets gång har flertalet små och medelstora företag deltagit för att uppnå en formaliserad samverkansform mellan plattformen och övriga aktörer såsom Energikontor, lärosäten med flera.

Dialog mellan företagen bidrar till lärande

Jens Zetterstedt, VD på Energiriket, menar att projektet har bidragit med en ökad insikt och förståelse för det behov och den påverkan som energianvändningen faktiskt har på företag. För företag som planerar att bli klimatneutrala i sin produktion har projektet lett till att de vågat ta ett steg till.

– Vi arbetar i energinätverk och lägger fokus på att skapa en dialog mellan företag. Vi vill sprida kunskap till företagen, men även låta dem sprida kunskap mellan varandra och dela med sig av erfarenheter, säger Jens Zetterstedt.

Utökat samarbete med universitetet

Många av de deltagande företagen befinner sig just nu i en högkonjunktur, vilket gör att de behöver lägga tid på kundåtaganden i första hand. Men trots att arbetet med projektet inte alltid har kunnat prioriteras av företagen så har fina resultat uppnåtts. Resultat som skapat en hel del aha-upplevelser och lett till många positiva reaktioner från de deltagande företagen.

– Att arbeta med företag som har begränsad tid att lägga på projektet har varit en utmaning, säger Jens Zetterstedt. Även att hitta studenter som kunnat genomföra energikartläggningar i den takt som vi önskat har varit en rejäl utmaning. Att driva energinätverk och att kartläggningarna görs av studenter från Linköpings universitet är nya tillvägagångssätt för oss.

Även utifrån ett studentperspektiv har projektet inneburit ett nytt arbetssätt då studenterna nu i sina ordinarie kurser kunnat göra energikartläggningar och jobba med Energiriket. Det här samarbetet har lett till en närmare dialog med universitetet även i andra projekt.

– Examensarbeten och forskningsprojekt har via Energiriket fått tillgång till industrin och kontakt med företag att samarbeta med, berättar Jens Zetterstedt.

Erfarenhetsutbyte och hemläxa

För att nå ut och dela med sig av kunskap till andra företag anordnades en workshop. Deltagarna fick där med sig erfarenheter av representanter från företagen Gränges och Volvo CE. Innan dagens slut fick alla deltagare uppgiften att genomföra sina egna planerade insatser.

– Det handlade om att de deltagande företagen fick med sig uppgiften att i sina verksamheter utbilda och träna sin personal i minskad energianvändning. Det kan handla om att stänga av maskiner när de inte används, släcka lampan och stänga ner din arbetsplats när du går för dagen, berättar Jens Zetterstedt.

I september kommer en uppföljande workshop hållas där företagen får gå igenom och dela med sig av sina nya kunskaper. I och med att det är flera olika branscher och företag så är förhoppningen att uppgiften har genomförts med olika angreppssätt och därför kommer generera en vidd av erfarenheter.

– Utöver denna workshop försöker vi sprida resultaten vidare via Twitter, nyhetsbrev, notiser på vår egen webbsida och via studentnätverk, berättar Jens Zetterstedt. Det är cirka sex månader kvar av projektet och vi har inte uppnått målet riktigt än. Vi jobbar kontinuerligt med resultatspridning och vill genom det få företag att investera med hjälp av de förslag och förbättringar som studenterna lämnat in.

Mer information om Energiriket – en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling, gå in på: www.energiriket.com 

Andra projekt för effektivare energianvändning på regional och nationell nivå

  • Stöd för energikartläggning – Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. an maximalt få 50 000 kronor i stöd,
  • Teknikutveckling- och innovation – Stöd till företag som har gjort en energikartläggning och vill komma vidare. Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till effektivare energianvändning.
  • Smart energi Skåne – Samlar skånska företag med energiintensiv produktion som vill reducera sin energianvändning och gå över till förnyelsebara bränslen. Konsultstöd och erfarenhetsutbyte i nätverk är viktiga hörnstenar i projektet.