Tillväxtverket

Energikartläggning – inte längre en skrivbordsprodukt

I Skåne har 19 företag med energiintensiv produktion samlats i nätverk för att engageras i energieffektivisering. Här erbjuds stöd i analys, energikartläggning och i att planera åtgärder. Projektet Smart energi Skåne är nu i sin slutfas och har visat på goda resultat och stora besparingar för många företag.

Projektet grundar sig i en förstudie genomförd av Industriellt Utvecklings Centrum (IUC) och är delfinansierat av Region Skåne. En kartläggning hos olika företag gjordes då för att undersöka möjligheterna till att minska användningen av fossila bränslen hos företag med energiintensiv produktion. Efter det skapades två företagsnätverk som via möten erbjudits expertpresentationer, erfarenhetsutbyte, problemlösningar och rundvandringar hos de företag som varit värdar för respektive möte.

Kortare torktider har gett ökad lönsamhet

Mats Larsson, projektledare på Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne, berättar att projektet nu börjar närma sig sitt slut och att det hittills genererat en hel del goda resultat för företagen som deltagit.

– Vi har sett bra resultat och rejäla besparingar i många företag. Exempelvis har ett sågverk i nordöstra Skåne sparat upp emot 20 procent av sin elanvändning genom att korta ner sina torktider för virket. Det har gett effekter både på energianvändningen och på lönsamheten då de, i och med de kortare torktiderna, har kunnat torka mer virke, fast till lägre kostnad, berättar Mats Larsson.

Resultaten har tagits emot väl av företagen. De har fått ta del av konsultinsatser och satt stort värde på de nätverksmöten som organiserats inom projektet. Ett stort intresse har visats för att diskutera olika besparingsmöjligheter.

– Många av de som jobbar med energieffektivisering gör inte det på heltid, vilket gör att kunskap från annat håll och möjligheter till att kunna jämföra och diskutera har varit väldigt uppskattat, fortsätter Mats Larsson.

Inlärning och integrering

Att jobba med konsulter har gett möjlighet till ett mer integrerande arbetssätt. Det är ett nytt sätt att arbeta och har gjort företagen involverade på ett sätt som inte tidigare tillhört vanligheten. Konsulterna har besökt företagen och bidragit med inlärning, samtal och stöd under arbetets gång.

– Energikartläggning har tidigare setts som en skrivbordsprodukt företag tar in och sen skapar en rapport utifrån det. På det sättet blir det varken någon inlärning eller integrering, förklarar Mats Larsson. Våra konsulter har jobbat väldigt nära företagen och hela tiden involverat dem i arbetet.

Resultat värda att sprida

För att kommunicera resultaten har en spridningskonferens anordnats. Även i andra möten, ute i andra projekt, har resultaten lyfts som goda exempel. Nu väntar insamling av samtliga resultat och arbetet med att sammanställa dem, för att sedan avrunda arbetet under höstmånaderna.

För mer information om Smart energi Skåne, gå in på www.iucsyd.se (sök på Smart energi Skåne)

Andra projekt för effektivare energianvändning på regional och nationell nivå

  • Stöd för energikartläggning – Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. an maximalt få 50 000 kronor i stöd,
  • Teknikutveckling- och innovation – Stöd till företag som har gjort en energikartläggning och vill komma vidare. Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till effektivare energianvändning.
  • Energiriket – Energinätverk med fokus på dialog och kunskapsspridning bland företag som satsar på minskad energiförbrukning. Ett samarbete med sistaårselever från Linköpings universitet har bidragit till att innovationer kunnat identifieras och möjligheter skapats att testa dem.