Tillväxtverket

Från betong till trä för grön tillväxt

I projektet Arena för grön tillväxt har Region Halland, Energi- och Miljöcentrum, Hushållningssällskapet och högskolan i Halmstad jobbat tillsammans för att främja grön tillväxt. Ett framgångsrecept på många sätt, inte minst när det kommer till trähusbyggnationer och kunskapsspridning. Syftet har varit att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi, med innovationer i företag som drivkraft.

För att möta framtida behov och utmaningar är det viktigt att stärka de företag som på olika sätt jobbar för en utveckling av resurser som bidrar med stora värden till samhället. Jord, skog och vatten bidrar med allt från biomassa av olika slag till biodrivmedel och andra typer av ekosystemtjänster. I Sverige har vi god tillgång till råvaran skog, vilket ger oss stora möjligheter att utveckla det industriella byggande av flervåningshus i trä. Ett område som just nu ökar snabbt världen över och där Sverige redan ligger i framkant.

Magnus Falk jobbar som verksamhetsledare på Energi- och Miljöcentrum. Han förklarar att de jobbar med olika inriktningar som energieffektiviseringar, biobränslen, hållbart byggande och solenergi. I det här projektet har de gått in som medaktör för att vara en brygga till näringslivet i Halland. Deltagandet har inneburit en stor spännvidd på stödinsatser till allt från att ta fram hållbara surfväskor till att starta upp ekoringar i Laholm och Halmstad.

Resultat som gett ringar på vattnet

Ett resultat som både Magnus Falk och Tony Christensen, hållbar affärsutvecklare på Energi- och Miljöcentrum, vill lyfta är trähusbyggandet. Här har det handlat om övergången från betong till trä vid byggnation av flervåningshus. Då detta fortfarande är relativt nytt, både bland beställare och byggare, så finns ett behov av ökad kunskap. Något Arena för grön tillväxt driver på. Trähusbyggnationerna har mottagits positivt i Halland och har även gett ringar på vattnet till flera län. En utkomst är avknoppningsprojektet Trähusambassadörer som bygger på behovet av att gå djupare i branschen för att öka kunskapen. Rådgivning kommer att erbjudas både till beställarsidan och byggsidan.

– Om du överväger att bygga i trä men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga så kan du höra av dig och få rådgivning av Trähusambassadörerna, förklarar Tony Christensen. Vi hoppas att själva övervägandet ska bli mer etablerat tack vara den rådgivning som erbjuds.

Marie Mattsson från högskolan i Halmstad, en av samarbetsparterna i projektet, menar att det gröna har satts på agendan i och med det här arbetet och att det är många goda resultat som framkommit.

– Vi har hjälpt ett antal företag genom att vara ett stöd och coacha dem för en gynnsam utveckling, säger Marie Mattsson. Examensarbeten inom det här ämnet har fått bra stöttning och lyfts fram och vi har även påverkat kommuner att tänka mer miljövänligt och klimatsmart, exempelvis genom att bli fossilfria eller hitta andra smarta, gröna lösningar.

Högskolan i Halmstad har i och med projektet involverat flera företag och organisationer i ett företagskluster. Syftet är att bygga ut deras biogasanläggningar och att på sikt kunna skapa en innovationsarena för den här typen av verksamhet.

Framöver hoppas Arena för grön tillväxt ha blivit så pass etablerat att företag som vill jobba med innovationer inom biokemi vet att det är dit man ska vända sig.

– Fortsättningsvis kommer vi jobba med företagsrådgivning och coacha de innovatörer som agerar inom områdena jord, skog och vatten, förklarar Magnus Falk. I Halland finns ett stort underskott och en efterfrågan på att bygga större hus och byggnader i trä och det kommer vi fortsätta jobba med även efter projektets avslut. 

Projektet Arena för grön tillväxt är ett innovationskluster, baserat i Halland, som ska hjälpa företag som vill driva en hållbar affärsutveckling och påskynda en grön tillväxt. Som medverkande i klustret får företagen tillgång till ett stort nätverk, kompetens, testmiljöer och forskning.

Läs mer om de olika projketen på:  www.arenagrontillvaxt.se