Tillväxtverket

Drivkraft och motivation – viktiga komponenter för ett lyckat projekt 

På Klimatsynks projektledarträff den 24 april låg fokus på företagsstöd, energieffektivisering och förnybar energi. Här lyftes frågor som tid kontra prioritering och hur det kommer sig att det fortfarande är relativt få kvinnor involverade i projekten.

Förmiddagens gruppdiskussioner engagerade många deltagare. En av de första frågor som togs upp var huruvida det var män eller kvinnor som sökte sig till projekten. Överlag är det fortfarande relativt få kvinnor och en orsak kan vara benämningen Utgångspunkt teknik.

– Redan där har man sållat bort majoriteten av kvinnorna, menar en deltagare.

Insikten om att projektledarträffen i sig bestod till cirka 80 procent av kvinnor ledde till många skratt.

En annan utmaning som diskuterades var svårigheterna med att få tiden att räcka till. Både som projektledare och för de som inte är resurssatta i projektet. För projektledare kan det vara en fråga om prioriteringar och förankring i organisationen. Men för de som inte är resurssatta kan det vara svårt att justera prioriteringar och arbetet sker ibland på frivilligbasis. Där kan det snarare var en fråga om motivation till de som inte får betalt. Att konkretisera insatserna redan vid det inledande arbetet och vara tydlig med vad som kommer krävas, kommunicera nyttan med projektet och se till att erbjuda en konsekvent kontaktperson var några av de lösningar som gavs.

Bästa klimatnytta vinner

Sandra och Karin från Naturvårdsverket berättade om Klimatklivet, en satsning med syfte att sänka växthusgaserna i atmosfären. Presentationen väckte stort intresse bland deltagarna. Klimatklivet startade 2015 och har i nuvarande budget 6,7 miljarder svenska kronor att dela ut till klimatinvesteringar i kommuner, regioner, företag och organisationer. Investeringarna kan bestå av installationer av laddstolpar, byte till biobränslepanna eller, som en av de som fått medel av Klimatsynk, installering av en traktorsimulator på en lantbruksskola för att elever inte ska köra vanlig dieseltraktor i onödan.

– När urvalet ska göras bland dem som söker medel så är valet lätt, de åtgärder som ger störst effekt får pengarna, säger Sandra. Bästa klimatnytta vinner!

 

Satsning på energiinvesteringar

Från Länsstyrelsen i Dalarna kom Marit Ragnarsson och presenterade projektet ENCOM 2020 – Energy investments for Competitive Companies. ENCOM är ett ramprogram för företagsstöd och kan bidra med medel för varaktiga investeringar, så som produktutveckling. Med en budget på 196 miljoner kan stöd ges, ihop med ERUF-medel, till två kategorier av företag, de som investerar i nya produkter/tjänster som hjälper andra att energieffektivisera och till företag som energieffektiviserar sina egna processer. I den första gruppen kan man se att energieffektivisering är betydligt mer kostnadseffektiv (4 öre/kWh) än i den andra (6,80 kr/kWh). I och med de 158 nya jobb ENCOM hittills genererat har målen redan överträffats. Som ett medskick till de som var intresserade av att söka medel, vilket var en hel del av deltagarna, avslutade Marit sin presentation med att tipsa om de fyra U:na: utvärdera, utbyt erfarenheter, utnyttja och utveckla.


Med passion för hållbarhet

Att Inger E. Pedersen från Energikontor Norr brinner för hållbarhetsfrågor, det undgick ingen. Med en personlig presentation som gav många skratt och frågor berättar Inger om projektet Green – Gröna Energiinvesteringar. Inger är affärsutvecklare, vilket lyfter behovet av affärsutvecklingskunskaper hos offentliga aktörer. Ett exempel är energikontor som i sin tur då kan hjälpa företagen att utveckla sina idéer. Syftet är att lägga grunden för fler gröna energiinvesteringar i Norrbotten genom att hjälpa affärsidéer inom förnybar energi att komma vidare. Förr var det främst staten och större utländska parter som stod för energiinvesteringar. Så är inte längre fallet, vilket kan vara en av anledningarna till ett svalt engagemang och investeringsvilja. Men Inger menar på att om investeringarna hålls nära, hålls också vinsterna nära.

Just nu jobbar Green aktivt med åtta företag. Urvalet baseras på affärsidé, team, hållbarhet, teknik, regional påverkan och jämställdhet. Inger berättar att de gärna lyfter företag som drivs av kvinnor.

– Men rätt person med rätt drivkraft kan få nästan vad som helst att fungera, säger Inger E. Pedersen.

En lärdom i projektet har varit att det främst är affärskunskap som saknas. Teknikkunskaper finns det gott om. Däremot behövs stöd inom affärsutveckling, juridik, personalfrågor och hur man bygger bolag.

Minska energieffektiviseringsgapet

Dagens sista talare var Therese Jagestig Bjurquist från Energimyndigheten. Hon förklarade att det finns ett stort gap mellan vad som är möjligt och vad som faktiskt görs, idag är det endast ca 10 procent av alla projekt som fullföljs. Det här projektet vill minska gapet och få fler att faktiskt fullfölja sina projekt. För att nå ut individuellt till små och medelstora företag så har tillsynsverksamhet varit en bra kanal. Alla länsstyrelser i hela landet är med, även kommuner är viktiga kanaler men än är de inte resurssatta, vilket är en utmaning. Som inspiration för företag som vill energieffektivisera har konkreta hjälpmedel tagits fram. Se exempel från olika branscher och om företagets energitrappa på Energimyndighetens webbplats.

Syftet med projektet handlar om att ge information och rådgivning för att företagen själva ska hitta sina incitament för energieffektivisering och jobba systematiskt och strukturerat med energifrågan. 


Presentationer från projektledarträff 24 april 2018
– Företagsstöd, Energieffektivisering och Förnybar energi i små och medelstora företag