Tillväxtverket

Viktigt att alla är med vid ett genomförande projekt

På Klimatsynks projektledarträff den 11 april pratades det mycket om att involvera hela organisationen i projekten. Inspirerande föreläsare delade med sin av sina framgångsprojekt och intressanta gruppdiskussioner ledde till många skratt.

Dagen inleddes med gruppdiskussioner om ämnen som samordning, deltagarorganisationer och externa parter, processledning och kapacitet, bygga långsiktiga resultat, uppstartsfas, kommunikation- och resultatspridning samt hinder i transportprojekt. Många intressanta frågor togs upp för att sedan diskuteras vidare under eftermiddagen.

Öppenhet för olika drivkrafter

Att nå ut till hela organisationen och att hitta dess drivkraft var något många ansåg viktigt i ett genomförandeprojekt. Det finns olika sätt att ta sig dit. Vissa ansåg att det var viktigt att hitta en eldsjäl som kan driva projektet och förankra det högt upp i organisationen. Medan andra ansåg att det var högt upp i organisationen drivet måste börja. Ett annat förslag var att avsätta en del av förstudien till detta. Gemensamt för alla var dock att ha en öppenhet för att alla har olika drivkrafter och att det är viktigt att de får komma fram.

Bostadsbyggnationer tar allt större plats bland ansökningarna hos Klimatklivet

Martin Boije från Naturvårdsverket höll en presentation om Klimatklivet, ett investeringsstöd för projekt som har för avsikt att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Bostadsbyggnationer har kommit in som en ny aktör bland de som söker investeringsmedel. Även bostadsrättsföreningar har ökat de senaste åren och i dagsläget går drygt 60 procent av alla beviljade stöd till laddstationer.

Mini-elbilsevent och Super Charger i projektet Stolpe in för stad och land

Någon som sökt medel via Klimatklivet är Anna Säfvestad Albinsson som deltog via Skype och berättade om projektet SiSL, Stolpe in för Stad och Land. Projektet har tre finansiärer, och förutom Tillväxtverket och Klimatklivet så har även den icke vinstdrivande intresseorganisationen Biofuel Region bidragit. Genomförandeprojektet blev möjligt tack vare att förstudien genererade så goda resultat. Några av utmaningarna i projektet handlar om lokalisering av laddstolparna. Det är mycket viktigt att planerare deltar för att hitta en avvägning av var folk vill ladda och var det finns förutsättningar enligt ÖP, detaljplaner och tillgång till el. En annan utmaning gäller föråldrad lagstiftning (Jordabalken) som hindrar samfälligheter från att tillhandahålla laddning i garage om detta inte uttryckligen finns angivet i anläggningsbesluten.

– Vi har olika startlägen beroende på vilken kommun man jobbar med, säger Anna Säfvestad Albinsson. Vissa har ingen laddinfrastruktur alls medan vissa har kommit en bra bit på väg.

I samband med projektet anordnades en rad event, bland annat utbildningar för bilförsäljare och ett mini-elbilsevent för barn. Målgruppen för det eventet var föräldrarna som kunde fjärrstyra mini-elbilarna. Efter projektets avslut så fanns det pengar över, men istället för att lämna tillbaka dem så satsas det nu bland annat på Super Charger i Luleå.

Grön BoStad Stockholm – samverkan för hållbar stadsutveckling

Erik Stenberg, arkitekt på KTH, höll en föreläsning om projektet Grön BoStad Stockholm. En föreläsning som lockade till många skratt. Bland annat togs konkurrensen mellan nyproduktion och ombyggnation upp som något som ställer stora krav på samhällsbyggandet. Det finns ERUF-medel som ska gå till hållbar stadsutveckling och det här projektet bidrar med hållbara bostäder. En del är de testbäddar som upprättas i Solberga. Tidigare har de flesta testbäddar varit avsedda för olika typer av specialboenden, men nästan inga för vanliga bostadshus. I den här testbädden kommer de tematiskt ta upp olika frågor, inledningsvis dagvattenhantering och avfall. Avsikten är att det här är starten på något långsiktigt och ses mer som en permanent testbädd som etablerats genom projektmedel.

– Det intressanta är att se vad som händer när testperioden är slut, säger Erik Stenberg. Hur fortsätter vi samverka och bidra från våra egna perspektiv för att skapa något bra?

Fossilfritt 2030

På eftermiddagen hölls en föreläsning med Björn Isaksson. Han nämnde några av sina projekt, men fördjupade sig i Fossilfritt 2030. Projektet handlar om att effektivisera, ställa om och förslagsvis använda sig av upphandlingar för att nå fram till en minskad klimatpåverkan för transporter. Man arbetar parallellt med förnybara drivmedel, hållbart resande och om energieffektiva transporter och alla delar behövs.

Utöver sitt projekt fick Björn Isaksson några frågor om hur själva projektansökan gick till och hur man undviker ”projektträsket”, det vill säga att projekt avlöser varandra utan att göra någon riktig skillnad. Några konkreta tips:

  • Namn är viktigt! Centraliserad fordonshantering låter inte lika kul som Fordonssamordning. Egentligen är det samma sak men framstår som trevligare. Samma sak med projektets roller, Projektansvarig får bli Kontaktperson. Det är en titel som inte medför lika mycket ansvar men egentligen står för samma sak.
  • Förankring är A och O för att lyckas med genomförandet. Se till att regelbundet samla hela organisationen. Det görs inte så ofta, men förankrar processen på ett bra sätt.
  • En förändringsprocess måste få ta tid. Ett företag som funnits i 100 år kan inte förväntas skapa en större förändring på tre år.

Vårens projektledarträffar

Projektledarträffarna är indelade utifrån de olika projektportföljerna:

  • Hållbara transporter och hållbart byggande (11 april 2018)
  • Förnybar energi i SME, Energieffektivisering i SME och Företagsstöd (24 april)
  • Forskning och innovation - Koldioxidsnål teknik (25 april)

Klimatsynks projektledarträffar genomförs två gånger per år fram till år 2020.

Presentationer från projektledarträff 11 april 2018
– Hållbara transporter och hållbart byggande