Tillväxtverket

Kommersialiseringsmöjligheter och EU:s regelverk i fokus oktober 2017

Kommersialiseringsmöjligheter, stadsutveckling, smart infrastruktur och EU:s regelverk för regionalfonden var på agendan när Klimatsynk och systerprojektet Innovationsynk arrangerade nätverksträffar för projektledare som beviljats EU-finansiering för arbete med koldioxidsnåla innovationer, produkter och tjänster. Motorn i dialogerna var förenkling, samarbetsmöjligheter och en vilja att förändra.

-Vi kommer närmare lösningar och allianser under projektledarträffarna, säger Thomas Bajer, projektledare för EU-projektet The Wood Region.

Nätverksträffarna är en av flera aktiviteter som Klimatsynk och Tillväxtverkets Innovationsynk arrangerar. Syftet med aktiviteterna är att främja samarbete, bidra med kunskap, skapa synergier och undvika överlappningar mellan projekt på regional nivå och mellan projekt på regional och nationell nivå.

 

Horisontella kriterier och statsstödsregler som verktyg

Dagen inleddes med en orientering i djungeln av EU:s regelverk. Projektledarna fick en crash course kring statsstödsregler och horisontella kriterier med förslag på hur arbetet kan förenklas och förbättras. Tillväxtverkets experter deltog med kunskap, erfarenheter och goda exempel. Framförallt en fråga öppnade för diskussion: Vad har jämställdhet och integration för roll i ett projekt som handlar om en klimatsmart biltvätt? Frågan blev en övning som tydliggjorde att flera positiva effekter kan skapas från ett och samma projekt och att horisontella kriterier kan vara ett verktyg till att hitta nyttorna. EU:s tre horisontella kriterier är: bättre miljö, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet.

 

Marknadsnära projekt

En framgångsfaktor till långsiktigt lyckade projekt är att projektidéen testas i verkliga miljöer innan den introduceras på marknaden. På eftermiddagen berättade Maria Sätherström Lantz från Water Innovation Accelerator om hur projekt kan jobba med affärsutveckling och partners för att skapa mer konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Water Innovation Accelerator har skapat en marknadsplats där innovationsprojekt kan lära av varandra genom att arbeta i en öppen testmiljö, så kallad "öppen innovation".

 

Skogens innovationskraft och utsikter för hållbara städer

Skogsråvarans roll var ett hett samtalsämne under projektledarträffen 23 oktober. Skogen som innovationsstoff är en viktig möjliggörare för flera projekt och affärsutvecklingsmöjligheterna oändliga enligt projektledarna. Träråvara är också en källa till protein och gamla markarealer kan i kombination med skogsbruk och jordbruk maximera nyttan av marken och skapa nya affärsmöjligheter. Detta var några idéerer som lockade till debatt under eftermiddagens workshop. En gäst som bidrag till de intressanta diskussionerna var Wictoria Bondesson från LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, som bjudits in för att prata om framtidens innovationer.

Vid projektledarträffen 24 oktober diskuterades nya angreppssätt kopplat till städer och samhällen. Nya affärsmodeller för elförsörjning möjliggör nya livsstilar i staden. Analyser av livsstilsbeteende och konsumtion behöver intensifieras för att hitta lösningar i stadsutvecklingsarbetet. En målkonflikt som uppmärksammades i en workshopgrupp var arbetet med social hållbarhet i staden. Höjda hyror i utsatta områden till följd av renoveringar som tvingar människor att flytta - en paradox till hållbar stadsutveckling kan tyckas.

Smart logistik är viktigt när städer växer och samlastning är en möjlighet för citylogistiken enligt projektledarna som deltog i en workshop som Energimyndigheten höll i under eftermiddagen. Samlastning gäller både för varor och människor. Utmaningen är att få medborgarna med sig i arbetet: stadsplaneringssatsningar som vill minska biltrafiken är sällan de mest populära bland medborgarna, berättade en projektledare. Även arbetsgivaren har en viktig roll att spela i stadsutvecklingen. En annan slutsats är att förmånscyklar och laddstationer är två sätt för arbetsgivaren att locka fler anställda till hållbart resande.

 

Projektledarträffar framöver

Vid höstens projektledarträffar 23-24 oktober var projektledarna indelade i olika nätverksgrupper: Koldioxidnåla och resurseffektiva innovationer (23 oktober) och Hållbara och smarta städer och samhällen (24 oktober). Den 7 november genomfördes årets sista projektledarträff på temat Förnybara och energieffektiva företag i Energimyndighetens lokaler i Stockholm. Klimatsynks projektledarträffar kommer att genomföras årligen fram till 2020 i dessa grupperingar.

 

Relaterat material

  • Presentationer från projektledarträffarna finns tillgängliga för dig vid intresse. Maila klimatsynk@tillvaxtverket.se så hjälper vi dig.