Tillväxtverket

150 sätt att jobba för grön omställning – och minskad klimatpåverkan

I omställningen till grön ekonomi finns ingen ‘one-size-fits-all’ lösning. De nordiska länderna är levande bevis för detta. Vi har stora utmaningar när det gäller vårt ”carbon footprint” – men också många innovativa lösningar och nya affärsmodeller i gång.

Det är något som både Klimatsynk och det nordiska/europeiska forskningscentret Nordregio tagit fasta på. Klimatsynk har kartlagt mer än 100 svenska klimatprojekt i syfte att hitta synergier och att skapa samarbeten mellan projekten. Projekten hittar du i Klimatsynks projektportföljer www.klimatsynk.se/projektportfoljer.

Nordregio har kartlagt och presenterat 50 konkreta, lärande exempel på grön ekonomi och hållbara lösningar i Nordens kommuner och regioner. Syftet med Nordregios kartläggning är att inspirera både politiker och praktiker, företagare och civilsamhälle. På Nordregios webbplats www.nordregio.se/50cases kan du ladda ner hela exempelsamlingen eller läsa om exemplen var för sig, sorterade under fem rubriker:

  1. Cirkulär ekonomi
  2. Bioekonomi
  3. Blå bioekonomi
  4. Clean-tech och förnyelsebar energi
  5. Gröna städer/kommuner

Nordregio vill med sina exempel belysa kommunala och regionala myndigheters roll i att främja grön omställning. Det är tydligt att ledarskap, finansieringsmöjligheter, planerings- och styrningssystem och regelverk spelar roll för utvecklingen. En målsättning är att visa vilka förutsättningar som är mest fruktbara för grön omställning – och uppmuntra beslutsfattare till kunskapsutbyte och att våga prova nya vägar framåt.

Nordregios kartläggning finansierades av den nordiska arbetsgruppen för grön tillväxt, innovation och entreprenörskap 2013–16 och Nordiska ministerrådet. Urvalet av exempel baseras på tidigare Nordregio-studier om bioekonomi respektive industriell symbios i Norden (se länk nedan) samt ytterligare intervjuer med relevanta aktörer, inklusive arbetsgruppens medlemmar: representanter från Näringsdepartementen i Norden.

Arbetsgruppens samtliga rapporter finns här:

Nordic Working Group for Green Growth - Innovation and Entrepreneurship