Tillväxtverket

Utrymme för fler inkubatorer inom koldioxidsnål ekonomi

På Svenska Innovationsriksdagen 2017 presenterade Tillväxtverket och Klimatsynk en kartläggning om hur Swedish Incubators & Science Parks (SISP) deltar i regionalfondsprojekt. Där tydliggjordes att relativt få inkubatorer har tagit tillvara på medlen som är tillgängliga inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi.

Sverige har blivit tilldelad 7,5 miljarder som ska investeras i insatser som stödjer regional tillväxt, genom svenska regionalfondsprogrammen. Varje region har fått sin pott av pengarna. Inom regionerna har inkubatorer och science parks i olika utsträckning ansökt om EU-medel för att driva eller medfinansiera innovations- och entreprenörsskapsprojekt. En mindre andel av dessa är delaktiga i projekt kopplade till koldioxidsnål ekonomi och bredband.

Branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) arbetar med erfarenhetsutbyte mellan regionala inkubatorer för att främja företagande och tillväxt. Inkubatorverksamhet är i huvudsak en regional angelägenhet som finansieras och drivs av kommuner och regioner. Inte sällan med knappa resurser. SISP har 65 medlemmar i form av inkubatorer och science parks och driver cirka 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Kartläggningen av SISP och de svenska regionalfondsprojekten visar att minst 69 procent av SISP:s medlemmar antingen deltar som stödmottagare, medfinansiär eller samverkanspart i projekten. Budget för projekten och det aggregerade stödbeloppet visar på relativt stora belopp. Här är en sammanställning av siffrorna:

  • 45 av SISP:s medlemmar har identifierats som antingen stödmottagare, medfinansiärer eller samverkansparter i 68 ERUF-projekt. Projekten omfattar sammanlagt 1 006 321 767 kronor
  • 27 av SISP:s medlemmar har identifierats som stödmottagare i 46 ERUF-projekt. Det aggregerade stödbeloppet uppgår till 358 405 957 kronor
  • 36 av SISP:s medlemmar har identifierats som medfinansiärer i 50 projekt. Det aggregerade medfinansieringsbeloppet uppgår till 72 263 486 kronor
  • 27 av SISP:s medlemmar har identifierats som är samverkansparter i 18 projekt

 

Låg representation av inkubatorer inom koldioxidsnål ekonomi

Inom SISP har få inkubatorer och science parks tagit tillvara på medlen som är tillgängliga i regionalfondens Tematiska område 4: Koldioxidsnål ekonomi. I april 2017 är fyra av 65 medlemmar stödmottagare, och/eller medfinansiärer i TO4-projekt. Det är inkubatorerna Netport Science Park, Karlstad Innovation Park, Johanneberg Science Park AB och Innovatum.

Projekt medfinansierade av SISP:

Hållbart resande i ett växande Värmland, Karlstad Innovation Park

Match, Johanneberg Science Park AB

DRIV i Blekinge, Netport Science Park

Projekt där SISP är projektägare/stödmottagare:

DRIV i Blekinge, Netport Science Park

Match, Johanneberg Science Park AB

Wargön Innovation – etableringsfas, Innovatum

Mycket pengar kvar att söka

Sammanlagt 2,89 miljarder kronor (inklusive offentlig och privat medfinansiering) är regionalfondsmedlen som öronmärkts till koldioxidsnåla produkter och tjänster. Det stora beloppet har fördelats mellan regioner och ska vara slut någon gång under perioden 2014–2020. Men hittills har bara 58 procent av beloppet beviljats.

Mer information om hur du söker EU-medel

Vilka frågor väcker den här kartläggningen?

Kartläggningen som gjordes visar på viktiga frågor och kopplingar mellan SISP och regionalfonden:

  • Kan ett utökat samarbetet mellan SISP:s medlemmar ge ett ökat mervärde för inkubatorernas företag?
  • Kan SISP-medlemmar ta en mer drivande roll inom Tematiskt område 4, där mycket medel finns kvar att söka?
  • Hur vill inkubatorer och science parks vara involverade under nästa programperiod 2020+?

Relaterade länkar

Swedish Incubators & Science Parks - SISP