Tillväxtverket

Aktuellt

Här hittar du artiklar om projektens resultat samt artiklar, intervjuer och webbföreläsningar inom området koldioxidsnål ekonomi. • Hållbar upphandling Webbinarium,3 september, kl 10-12


  Välkomna att få inspiration kring hur vi kan bidra till grön omställning genom hållbar upphandling

 • Webbinarier om lärdomar och erfarenheter


  EU:s regionalfond står inför en ny programperiod och Klimatsynk går mot sitt slut. Det är dags att börja summera vad vi har lärt oss. Ta del av lärdomar och erfarenheter i våra webbinarier under våren och hösten.

 • Klimatsynks föreläsningsserie


  Under våren har Klimatsynk arrangerat en föreläsningsserie med fokus på klimatomställning som nu finns tillgänglig.
 • Karin och Johan på digital projektledarträff

  Digitala projektledarträffar


  De två sista projektledarträffarna hölls via Zoom i november och december. Fokus för träffarna var långsiktiga resultat och hur projekten kan bidra till en verklig strukturförändring.
 • Snöiga solpaneler med skog i bakgrunden

  Förnybar energi på arktiska platser


  Vid ett webbinarium den 20 oktober presenterade Klimatsynks projekt Arctic Solar sina erfarenheter och resultat. Projektet handlar om solenergi i arktiska förhållanden.

 • Klimatsynk på Industrial Efficiency 2020


  Den 15 september, var det dags för konferensen Industrial Efficiency 2020 – Decarbonize Industry. Klimatsynk deltog med ett side-event From grammes to tons – taking results from the lab to the factory floor
 • Rad av solceller

  Digitala projektledarträffar våren 2020


  De ändrade förutsättningarna under våren 2020 medförde att Klimatsynk fick anordna vårens projektledarträffar digitalt i stället för på olika platser i landet. Projekten träffades i inom sina områden för diskussioner om metoder och erfarenheter. Träffarna inleddes med en inspirationsföreläsning kopplad till ett av projekten för att ge en inblick i utvecklingen på området. Det var dock inte möjligt att genomföra en träff för Hållbara transportalternativ.

 • Projektledarträffen hösten 2019


  Höstens projektledarträff (21-22 oktober, Scandic Foresta, Lidingö) samlade alla projektledare från regionalfondsprojekt i tematiskt mål 4, övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
 • Bild med text seminarium för projketledare

  Seminarium om långsiktiga resultat och ägarskap


  En utmaning som många av våra projekt delar är hur man tar hand om, implementerar, sprider och skalar upp resultat. Vid Klimatsynks seminarium om långsiktiga resultat och ägarskap delade Christina Johannesson, Cajalma AB med sig av erfarenheter kring hur projektledare kan skapa förändring och långsiktiga resultat, och hur ägarskap kan stärkas.

 • Framtidens koldioxidsnåla material i dag


  För att ställa om till en hållbar bioekonomi behöver vi utveckla nya, koldioxidsnåla material. Hittills har det varit svårt att kommersialisera dessa på grund av att innovativa idéer som experimenteras fram i liten skala har svårt att ta sig ut på en marknad som ställer krav på fullskalig produktionskapacitet direkt. I projektet Wargön Innovation arbetar man för att ändra på det där. Det har bland annat resulterat i en demonstrationsmiljö för biobaserade materialinnovationer och – i gitarrer som tillverkats av gamla jeans.

 • Värmland på god väg mot hållbart resande


  Långa pendlingsavstånd, svårigheter för handeln att nå kunder som saknar bil och den starka bilnormen är bara några av frågorna som Karlstad kommun ville komma åt med projektet Hållbart resande i ett växande Värmland. Tack vare god samverkan med offentliga och privata aktörer har det nu resulterat i en innovationsprocess kring en pendlarbuss, nya samhällsplaneringsverktyg och hemleveranser av julgranar – via cykel.

 • Klimatklustrets samverkan gav tioårig finansiering


  Västsvenska Kemi- och Materialklustret hjälper regionens industrier att påskynda omställningen från fossil- till biobaserad tillverkning. Genom projektet Match har man skapat en samverkansplattform för långsiktigt hållbar tillväxt. Det har redan resulterat i etableringen av en ny KY-utbildning och en säkrad finansiering för de kommande tio åren.

 • Fördjupat erfarenhetsutbyte när projektledare träffar närliggande projekt


  Under två intensiva veckor i april genomfördes sex projektledarträffar i hela landet, från Malmö till Luleå. Projekten träffades i respektive projektportföljer för att ge tillfälle till fördjupade diskussioner om metoder och erfarenheter med liknande projekt. I samband med träffarna anordnades studiebesök med koppling till omställningsarbetet, alltifrån kajodling till lådcykeluthyrning och forskningssolpark.

 • Guide ska hjälpa fler gröna idéer att nå finansiering


  Gröna kedjehus, effektivisering av vindkraft och sociala innovationer. När Energikontor Norr med projektet Gröna energiinvesteringar efterlyste hållbara klimat- och energilösningar dröjde det inte länge innan affärsidéerna trillade in. Vad som också dök upp? Insikten om att man behövde bli bättre på affärsutveckling.

 • Den främsta vinningen är lärdomarna


  Tinder-annonsering, infärgade cykelstråk och ett A-lag i innebandy som cyklar in på planen. Kan det vara ett sätt att knuffa människor mot ett mer hållbart resande? I projektet Knuffa resan rätt har de gjort just det och lärt sig mycket under resans gång.

 • En dag om de senaste klimatsmarta lösningarna i Sverige


  Det är möjligt och lönsamt att växla till klimatsmart! Det blir tydligt när sex projekt representerades på konferensen ”En dag om de senaste klimatsmarta lösningarna i Sverige”. Bara några dagar innan FN:s klimatmöte COP24 drar igång i Polen 3 december tryckte bland annat Fores vd Mattias Goldmann och EU-kommissionen på vikten av klimatsatsningar och svenskt klimatledarskap. Dagen visar att kunskap och innovativa lösningar finns i Sverige, och nu krävs det ledarskap, samarbeten och spridning för att accelerera klimatomställningen. 

 • Erfarenhetsutbyte i fokus när projektledare från hela landet träffades


  Det händer mycket inom Klimatsynk, från norr till söder engageras människor i klimatsmarta projekt. Under två dagar möttes ett 70-tal projektledare för att dela med sig av erfarenheter, knyta nya kontakter och inspireras av varandra.

 • Medlemsstyrda aktiviteter ger stort engagemang


  Projektet DRIV i Blekinge startade hösten 2015. NetPort Energikluster, som startade 2014 under förstudien till DRIV i Blekinge, består av ett 50-tal företag, offentliga aktörer och akademi inom områden kopplade till energi. De har sedan dess jobbat för konkreta resultat genom verkliga och hållbara tillämpningar inom energisystemeffektiviseringar och innovativa idéer som ger nytta för företag och samhälle.

 • En brygga mellan startupföretag och offentliga aktörer


  Projektet Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi , CO2Off, är i sitt slutskede och kommer att avslutas sista september i år. En stor del av projektet har handlat om att främja startupföretag och nya, spännande energiföretag samt att hitta aktörer som är villiga att få en testbäddsinstallation utförd.

 • Företag får hjälp att hitta hållbara energilösningar


  Projektet Energiriket – en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling har som målsättning att minska klimatpåverkan genom minskad energianvändning. Genom att arbeta med energinätverk och samverkan med sistaårselever från civilingenjörsprogrammet från Linköpings universitet, har innovationer inom ämnet identifieras och möjligheter skapats att testa dem.

 • Energikartläggning – inte längre en skrivbordsprodukt


  I Skåne har 19 företag med energiintensiv produktion samlats i nätverk för att engageras i energieffektivisering. Här erbjuds stöd i analys, energikartläggning och i att planera åtgärder. Projektet Smart energi Skåne är nu i sin slutfas och har visat på goda resultat och stora besparingar för många företag.

 • Från betong till trä för grön tillväxt


  I projektet Arena för grön tillväxt har Region Halland, Energi- och Miljöcentrum, Hushållningssällskapet och högskolan i Halmstad jobbat tillsammans för att främja grön tillväxt. Ett framgångsrecept på många sätt, inte minst när det kommer till trähusbyggnationer och kunskapsspridning. Syftet har varit att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi, med innovationer i företag som drivkraft.

 • Bäst i världen på skog och filamentösa svampar


  När projektledare samlades på Tillväxtverket den 25 april var det många eldsjälar som presenterade intressanta projekt. En gemensam önskan om nätverk och inblick i varandras projekt genomsyrade hela dagen, vilket märktes på dikussionerna under dagen.

 • Drivkraft och motivation – viktiga komponenter för ett lyckat projekt 


  På Klimatsynks projektledarträff den 24 april låg fokus på företagsstöd, energieffektivisering och förnybar energi. Här lyftes frågor som tid kontra prioritering och hur det kommer sig att det fortfarande är relativt få kvinnor involverade i projekten.

 • Viktigt att alla är  med vid ett genomförande projekt


  På Klimatsynks projektledarträff den 11 april pratades det mycket om att involvera hela organisationen i projekten. Inspirerande föreläsare delade med sin av sina framgångsprojekt och intressanta gruppdiskussioner ledde till många skratt.

 • Inspirerande filmer: företag som lyckats med energieffektivisering


  Inom projektet Incitament för energieffektivisering har olika material tagits fram för att hjälpa små och medelstora företag att komma igång med energieffektivisering. Bland annat finns det fyra inspirationsfilmer med företag som lyckats med energieffektivisering.

 • Buller och avgasfria varutransporter


  Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. I Malmö har man testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.

 • Fem Klimatsynksprojekt medverkade på Plattformsdagarna 2017


  Plattformen för hållbar stadsutveckling anordnade 6–7 december Plattformsdagarna i Göteborg. Temat på konferensen var 'Ny politik för levande städer – hur vill du bidra?'. En karakteristisk del av programmet var de så kallade kunskapsdialogerna. Över femtio aktörer, varav fem Klimatsynksprojekt, bidrog med sina kunskaper och erfarenheter genom att anordna varsin kunskapsdialog med en grupp konferensdeltagare.
 • Bild Malin Grönborg

  Umeå drar ned på koldioxidutsläppen


  Projektet Den koldioxidsnåla platsen ska sprida kunskap och medvetenhet kring människors klimatpåverkan. I samverkan mellan kommunen, universitetet, näringslivet, föreningar och allmänheten ska Umeå bli en plats där miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp blir så liten som möjligt.

 • Nationell verkstad för hållbara livsstilar


  Konferensen Nationell verkstad för hållbara livsstilar arrangerades av ERUF projektet Den koldioxidsnåla platsen tillsammans med Naturvårdsverket. Huvudtemat för konferensen är hållbar konsumtion och hur olika delar av samhället kan stödja omställningen till hållbara livsstilar.

 • Teknik och sociala aspekter i hållbart bostadsbyggande


  Att hitta testbäddar och mötesplatser för aktörerna. Det är några av de utmaningarna för forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm i arbetet med att skapa hållbar stadsutveckling med en koldioxidsnål ekonomi och samtidigt motverka segregation i bostadsbyggandet.

 • Kommersialiseringsmöjligheter och EU:s regelverk i fokus oktober 2017


  Kommersialiseringsmöjligheter, stadsutveckling, smart infrastruktur och EU:s regelverk för regionalfonden var på agendan när Klimatsynk och systerprojektet Innovationsynk arrangerade nätverksträffar för projektledare som beviljats EU-finansiering för arbete med koldioxidsnåla innovationer, produkter och tjänster. Motorn i dialogerna var förenkling, samarbetsmöjligheter och en vilja att förändra.

 • Solel - en möjlighet för Sverige både utifrån marknad och miljö


  Konferensen Solforum 2017 vittnar om att mycket är på gång inom solenergiområdet. I Sverige har efterfrågan på solceller ökat kraftigt de senaste åren. Kraftsamling kring samarbete och kunskap mellan olika aktörer i branschen är en viktig del i utvecklingsarbetet.

 • Film: Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige


  Så kan akademi, samhälle och näringsliv stärka varandra.

 • Stort intresse för energikartläggningsstödet i Skåne


  Projektet Stöd till Energikartläggning ger ekonomiskt stöd till företag som vill göra en energikartläggning för att långsiktigt minska företagets energianvändning. Sedan 2015 har projektet arbetat mot målet att öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag runt om i landet. Hur har det gått för projektet?

 • 150 sätt att jobba för grön omställning – och minskad klimatpåverkan


  I omställningen till grön ekonomi finns ingen ‘one-size-fits-all’ lösning. De nordiska länderna är levande bevis för detta. Vi har stora utmaningar när det gäller vårt ”carbon footprint” – men också många innovativa lösningar och nya affärsmodeller i gång.

 • Energiåtervinning resulterade i börsnoterat bolag


  Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo?

 • Nytt verktyg för energieffektivisering visar mervärdet


  Försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och välbefinnande. Det är några exempel på mervärden kopplade till energieffektiviseringsåtgärder. Nu har Energimyndigheten tagit fram ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering. Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.

 • Utrymme för fler inkubatorer inom koldioxidsnål ekonomi


  På Svenska Innovationsriksdagen 2017 presenterade Tillväxtverket och Klimatsynk en kartläggning om hur Swedish Incubators & Science Parks (SISP) deltar i regionalfondsprojekt. Där tydliggjordes att relativt få inkubatorer har tagit tillvara på medlen som är tillgängliga inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi.

 • Webbföreläsningar om Koldioxidsnål ekonomi


  Här kan du ta del av exklusiva föreläsningar för Tillväxtverkets anställda. Föreläsningarna arrangeras av Tillväxtverkets Miljöakademi som leds av oss på Klimatsynk. Vi lägger stor vikt vid att genom vårt nätverk hitta ämnen och talare i framkant inom koldioxidsnål ekonomi.

 • Det ska vara lätt att göra rätt


  Den 14 mars samlades klimatmedvetna projektledare från hela landet på konferensen Energiutblick 2017 för att delta på vårens separata projektledarträff. Syftet med projektledarträffen var att främja samarbete, skapa lärande och erfarenhetsutbyte mellan projekt och insatser på regional och nationell nivå.Det ska vara lätt att göra rätt- så lät devisen under  projektledarträffen.

 • Nytt verktyg sätter investerarna på klimatspåret


  Det nya verktyget ”Transition Pathway Initiative” offentliggör klimatrisker hos företag och initierar en kraftsamling hos finansbranschen som spelar en nyckelroll i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Tretton ledande finansinstitut, däribland svenska pensionsförvaltarna AP1:an, AP3:an och AP4:an står bakom verktyget.

 • Kartläggning: Östersjöstrategin och projekt beviljade inom regionalfondens Tematiska mål (TO4): Koldioxidsnål ekonomi


  Klimatsynks kartläggning har identifierat svenska EU-projekt, pågående flaggskeppsprojekt och samarbetsorganisationer i de baltiska länderna kopplade till EU:s Östersjöstrategi.

 • Projekten satsar på cellulosaplast inom sjukvården


  Projektet Arena för Grön Tillväxt stöttar och hjälper företag att genomföra nytänkande idéer inom grön innovation i Halland. Detta sker genom att koppla in ett stort nätverk av kompetens, identifiera nya nischmarknader och skapa testmiljöer för innovationerna.

 • Kartläggning av regionalfondens insatser för en koldioxidsnål ekonomi


  Varför kartläggning?Under programperioden 2014-2020 har kommissionen tilldelat Sverige cirka 1,4 miljarder kronor för genomförandet av Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Genom att klicka på önskvärt år kan du läsa om och följa insatser, genomförande och resultat.Du kan även ta del av resultat från projekten och information om nya beviljade projekt i respektive program/region. Kartläggningen ger dig en unik överblick över insatser i svenska regionalfonden.Behöver du specifikt material till din studie, rapport, presentation eller liknande, konta oss i Klimatsynk på klimatsynk@tillvaxtverket.se

 • SMHI rapporterar att världen nått ribban 400 ppm koldioxid i atmosfären


  Den globala koncentrationen av koldioxid i atmosfären översteg 400 PPM under 2015. Det är den högsta stabila koncentrationen av koldioxid som någonsin uppmätts enligt forskade på NASA. Under 2016 publicerades även data som visar en kraftigt ökad koncentration av metangas. Nu krävs en upptrappning av insatser för att hindra den negativa utvecklingen.

 • Solkraft nu billigaste formen av elektricitet


  Bilden av solkraft som den nya stora energikällan underbyggs återigen av ny statistik. Under 2016 var solkraft den billigaste formen av elektricitet. Det visar data från Bloomberg New Energy Finance.
 • Ida Lemoine, Linda Lindström, Marie Björnstjerna & Kajsa Lindström. Fotograf: Martin Kjellberg

  Knuffa din målgrupp i rätt riktning med hjälp av nudging


  Nudge betyder ”knuff” och är ett användbart verktyg för dig som vill skapa positiv förändring hos din målgrupp, i ditt projekt, företag eller inom din organisation. Genom att hitta rätt incitament får du målgruppen att ändra sitt beteendemönster och fatta de ”rätta” besluten.

 • 650 miljoner till statlig riskkapitalfond


  Ett avtal mellan Tillväxtverket och Almi Invest möjliggör nu en riskkapitalfond på 650 miljoner kronor till investeringar i små och medelstora företag som satsar på produkter och tjänster som främjar en koldioxidsnål ekonomi.

 • Intervju: KTP-modellen ska sätta fart på tillväxten


  Knowledge Transfer Partnerships (KTP) , innebär att en nyutexaminerad akademiker under en period får anställning hos ett företag för att genomföra ett kvalificerat utvecklingsprojekt. Det kan handla om att förbättra företagets marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling med målet att öka företagets tillväxt.

 • Skräddarsydda projektledarträffar hösten 2016


  Framgångsfaktorer, erfarenhetsutbyte och koldioxidsnåla lösningar i fokus på höstens projektledarträffar.November 2016 samlades projektledare från hela landet i ett vinterfint Stockholm för att diskutera framgångsfaktorer och utmaningar, samt bli påminda om varför just deras koldioxidsnåla innovationer och lösningar är viktigare än någonsin. Under träffarna hittades nya kopplingar och samarbetsmöjligheter projekten emellan. Stämningen var god och samtalen entusiastiska och många!

 • Miljömålsberedningen föreslår nya utsläppsmål och en klimatstrategi


  Miljömålsberedningen är en parlamentarisk beredning som ska ge regeringen råd om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås på ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

 • Intervju: Så bygger du ett inkluderande och hållbart Stockholm


  Stockholms bostadsmarknad har nått ett kritiskt läge. För många stockholmare och inflyttare är bostadsbristen akut, enligt forskare på KTH. Det tydliggörs i Boverkets senaste prognos med beräkningar att 700 000 bostäder behöver byggas på tio år för att möta hushållens behov. Det kräver insatser i nivå med 60-talets miljonprogram.