Tillväxtverket

Nedanför listas de projekt som matchar din sökning på kartan. I Din sökning framgår ditt urval som du enkelt kan justera genom att klicka på Ändra. Om du inte har gjort en sökning är alla projekten listade. 

Här hittar du också Exportera som Excel, en funktion som ger dig möjligheten att ladda ned data till Excel för de projekt som matchar din sökning. Hitta kontaktlista, budget, aktörer och mer till de projekt du vill veta mer om.

Exportera som excel

I rulllistan nedanför kan du välja data att ladda ned till Excel för projekt som passar in på din sökning.

Förnybar energi i SME

 • Pågående

  Arctic Solar - Solel i norra Sverige

 • Pågående

  Framtidens solel i Östra Mellansverige

  För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till …

 • Pågående

  Green -Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling

  I Norrbotten vilar en outnyttjad potential på över 50TWh förnybar energi och restenergi. Detta motsvarar elproduktion från 10-12 europeiska …

 • Pågående

  Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD)

 • Pågående

  Sol i Syd

  Projektet Sol i Syd förenar kunskapsfrämjande aktiviteter med kartläggning av aktörer för att tillgängliggöra solenergi i Skåne och Blekinge. …

 • Pågående

  SolReg Halland

  Projektet SolReg Halland ska främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att på ett samlat sätt nyttja och exploatera den …

 • Pågående

  Solar Värmland

  Trots tydlig solenergipotential har Sverige bara en tiondel så många solcellsinstallationer per capita som Tyskland. Det vill projektet Solar Värmland …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Klimatkompetens i Värmland

  Förstudieprojektet Klimatkompetens i Värmland har som målsättning att ta fram en modell för att öka klimateffektivisering inom företag i värdekedjan …

 • Avslutad Förstudie

  Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige - Förstudie

  Det övergripande målet med förstudieprojektet Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige är att lägga grunden till ett eller flera …

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

 • Pågående

  Arena för Grön Tillväxt

  Projektet Arena för Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar i Halland som stöttar och hjälper företag att genomföra nya spännande …

 • Pågående

  DRIV i Blekinge

  Smarta fastigheter, effektiva VA-pumpsystem och en energiturné för att fånga upp landsbygdens önskemål är några viktiga satsningar inom projektet DRIV …

 • Pågående

  Energikompetenscentrum - Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad

  Energiteknik är ett av Högskolan Dalarnas starkaste forskningsområden. På Energikompetenscentrum ska regionens små och medelstora företag inom …

 • Pågående

  Innovation Vattenkraft 2.0 - Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige

  I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att utvinna koldioxidfri energi från småskalig vattenkraft. Målet för Innovation vattenkraft 2.0 …

 • Pågående

  Match

  Med Match vill Västsvenska Kemi- och Materialklustret få fart på den industriella omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Biobaserade …

 • Pågående

  Metoder för innovativ löpande utvärdering av insatser för energieffektivisering

  Hur utvecklar de företag, som deltar i Energimyndighetens insatser för energieffektivisering, sin kunskap och sin förmåga att energieffektivisera? …

 • Pågående

  Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet

 • Pågående

  Stadslandet Göteborg

  Stadslandet Göteborg ska utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Göteborgs Stad och på så sätt skapa förutsättningar för grön innovation och grön …

 • Pågående Förstudie

  UltiMAT - Resilient Livsmedelsförsörjnig

 • Pågående

  Utveckling av Regionala affärspotentialer med impinging Jet som bas

  Den svenska stålindustrin är bland de ledande i världen vad avser kvalificerade specialstål. Men industrin i Bergslagen hotas av tillverkare i …

 • Pågående

  Utveckling och demonstration av biobaserade material för att minska utsläpp av växthusgaser i sjukvården

 • Pågående

  VIRUS - Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik

  Den 22 juni 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik på E16 utanför Sandviken. Intresset för det unika projektet är stort både …

 • Pågående

  Wargön Innovation - etableringsfas

  Global omställning till hållbar bioekonomi kräver bland annat att nya koldioxidsnåla, hållbara material kommer ut på marknaden. Men det finns …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie BioFuelS

  Satsningen BioFuelS adresserar både skogsbranschen i Värmland och miljömässiga utmaningar inom transporter. Biomaterial för användning i energi- och …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Internationalisering och tillväxt bland företag med produkter och tjänster som bidrar till koldioxidsnål ekonomi

  Behovet av förnybar energi, energieffektiviserande system och innovationer/produkter finns i hela världen och är en viktig del i en koldioxidsnål …

Hållbara transporter

 • Pågående

  BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro

  Projektet BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro ska ta fram en genomförandeplan för ett så kallat ”Bus Rapid Transit” system. …

 • Pågående

  Biogas from biomethanation of syngas

 • Pågående

  Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län

  Projektet Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län ska minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar …

 • Pågående

  Den koldioxidsnåla platsen

  I projektet Den koldioxidsnåla platsen ska Umeå kommun – tillsammans med universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet – utveckla …

 • Pågående

  Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

  I Fossilfria kommuner i Skåne arbetar tio kommuner tillsammans mot minskade utsläpp. Målet är att inom tre år blir fossilbränslefria vad gäller el, …

 • Pågående

  Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

  I Fossilfria kommuner i Skåne arbetar tio kommuner tillsammans mot minskade utsläpp. Målet är att inom tre år blir fossilbränslefria vad gäller el, …

 • Pågående

  Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige

  Projektet Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige ska bidra till att offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala minskar …

 • Pågående Förstudie

  Förstudie av förutsättningar för regionalt superbusskoncept i Småland

 • Pågående

  Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län

  Projektet Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län ska utveckla, erbjuda och stötta implementering av …

 • Pågående

  HÅLLBAR MOBILITET I GRÖNA KRONOBERG

 • Pågående

  Hållbara transporter i Östergötland

  Projektet Regional strategi för omställning till hållbara transporter i Östergötland ska minska behovet av transporter i Östergötland genom att …

 • Pågående

  Hållbart resande i ett växande Värmland

  Värmlands län satsar på ett innovativt näringsliv, ökad tillgänglighet och minskade koldioxidutsläpp. Ett viktigt led i utvecklingen är hållbart …

 • Pågående

  Hållbart resande i Örebroregionen

  Projektet Hållbart resande i Örebroregionen ska bidra till minskade koldioxiduppsläpp från arbetspendling i Örebroregionen. Detta genom att öka …

 • Pågående

  Knuffa resan rätt

  Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner har beviljats 1,47 miljoner kronor i medel till projektet Knuffa resan rätt, ett projekt …

 • Pågående

  Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa)

  Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) i Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Bromölla ska minska klimatutsläppen och öka trafiksäkerheten men …

 • Pågående

  Kraftsamling Biogas II - Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn

  Den svenska biogasmarknaden har de senaste decennierna utvecklats främst tack vare lokala och regionala initiativ. Med Kraftsamling biogas II satsar …

 • Pågående

  Lika bra med CELLER-i

  Introduktionen av elbilar och laddhybrider på svenska marknaden går trögt, inte minst i Norra Sverige. Den dominerande förklaringen till detta är att …

 • Pågående

  Samlastning i Sege Park

  I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och cirka 25 procent av …

 • Pågående

  Stolpe in för Stad och Land (SiSL)

  Projektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland är ett samverkansprojekt som beviljats medel för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för …

 • Pågående

  Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Härnösand

  Enligt en kartläggning som gjorts finns de flesta laddstolpar i norra Sverige för närvarande i städer samt vid hotell, och ny infrastruktur planeras i …

 • Pågående

  Utveckling BioDriv Öst

 • Avslutad Förstudie

  Etablering av mobilitetskontor i Östra Mellansverige

  Elbilar är en viktig del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå regeringens mål måste det vara lätt att ladda bilarna. …

 • Avslutad Förstudie

  Flytande biogas till land och till sjöss

  Den snabba tekniska utvecklingen kring flytande metan har gjort det lönsamt att använda metan som bränsle. Särskilt inom sjöfarten. …

 • Avslutad Förstudie

  Fossilfria resor och transporter

  Genom förstudien Fossilfria resor och transporter har ett viktigt energisamarbete etablerats mellan de fem regionerna i Östra Mellansverige. Ett …

 • Avslutad Förstudie

  Fossilfrihet i regional tågtrafik - en förstudie

  Förstudieprojektet Fossilfrihet i regional tågtrafik ska belysa vilka möjligheter som finns i Jönköping och Kalmar län för att övergå till fossilfria …

 • Avslutad Förstudie

  Förnyelsebara drivmedel i Region JH

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd

  Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd syftar till att skapa en infrastruktur av laddstationer för elfordon i Norrbotten och Västerbotten. …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Hållbara transporter i leverantörsleden

  Stålindustrin i Bergslagen genererar med sin verksamhet omfattande transportbehov. Industrin genomför transporter för bl.a. insatsvaror, …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie biogas Mönsterås

  Förstudieprojektet Förstudie biogas Mönsterås syftar till att utröna om förutsättningarna finns att bygga en lokal biogasanläggning genom en grundlig …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

  Biogas är ett av de mest klimatnyttiga förnybara drivmedlen som finns att tillgå idag, och Sverige är världsledande vad gäller användning av biogas …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie: Hållbart resande

  Det övergripande målet för projektet Förstudie: Hållbart resande är att biltrafiken i Östra Mellansverige ska ha minskat till förmån för resande med …

 • Avslutad Förstudie

  HAR (Hållbart arbets- och tjänsteresande)

  Förstudieprojektet HAR ska tackla utsläppsnivån kopplad till persontrafiken i Västerbotten genom kompetensförsörjning och samarbete som bidrar till …

 • Avslutad Förstudie

  Hållbara transporter Kalmar Växjö och Lnu

 • Avslutad

  Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige

  Elbilar är en viktig del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå regeringens mål måste det vara lätt att ladda bilarna. …

 • Avslutad Förstudie

  Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - förstudie

  Förstudieprojektet Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen ska bidra till att skapa en väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar för elfordon i Jämtlands …

 • Avslutad Förstudie

  Stolpe in för Stad och Land - Förstudie Mellersta Norrland

  Förstudieprojektet och genomförandeprojektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland är ett samverkansprojekt som beviljats medel för utbyggnaden av …

 • Avslutad Förstudie

  Åk tåg - Viktigt perspektiv för Näringslivsutveckling och Miljöpåverkan

  Förstudieprojektet Åk tåg ska skapa en nulägesbild av inställningen till tågåkande bland resenärer i sydöstra Sverige, liksom hur attityder och …

Energieffektivisering i SME

 • Pågående

  Coacher för energi och klimat

  Har ditt företag en energianvändning under 300 MWh? Då kommer du att kunna få hjälp via projektet Coacher för Energi- och Klimat. Coacher kommer att …

 • Pågående

  Energicentrum ¿ en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling

 • Pågående

  Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan

  I projektet Energieffektiva företag hjälper energikontoren små och medelstora företag i Östra Mellansverige att spara energi. Vanligen kan företagen …

 • Pågående

  Energilösningar i Världsklass

 • Pågående

  Energiriket - en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling

  Forskning, samverkan och innovation är i fokus för projektet Energiriket i Östra Mellansverige. Målet är att små och medelstora företag i regionen ska …

 • Pågående

  Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • Pågående

  Fas 1-Energieffektiviseringsnätverk - samverkansprojekt

  Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med …

 • Pågående

  Förbättrad energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem.

  Förbättrad energieffektivitet stödjer Gävleborgs läns små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga. Samtidigt bidrar projektet till att …

 • Pågående

  Incitament för energieffektivisering

  Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet Incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga …

 • Pågående

  KTP Energi - Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer …

 • Pågående

  LOKALT KLIMATARBETE, REGIONALT LÄRANDE OCH FÄRDPLANER MOT EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI

  Projektet Klimatdriven företagsutveckling ska inspirera företag att genomföra konkreta förändringar som minskar klimatutsläppen, men också gynna …

 • Pågående

  Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag

 • Pågående

  Regionala noder - samverkansprojekt

  Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? De regionala noderna …

 • Pågående

  Smart energi Skåne

  Smart energi Skåne samlar 20 skånska företag med energiintensiv produktion som vill reducera sin energianvändning och gå över till förnyelsebara …

 • Pågående

  Teknikutveckling och innovation

 • Pågående

  VäxtHus

  Projektet VäxtHus kombinerar miljö- och affärstänkandet. Syftet är att skapa tillväxt genom att hjälpa företag att implementera en hållbar strategi …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie - Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie - Grönt driv är guld värt

  Förstudien Grönt driv är guld värt har som mål att undersöka förutsättningar för ett samverkansprojekt samt definiera lämpliga projektmål för ett …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Energidatabas

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Energiekonomi

  Förstudieprojektet Energiekonomi ska undersöka om det går att lyfta fram och sprida ny kunskap och minska hindren för en lönsam energieffektivisering …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie ramprojekt teknikutveckling/innovation

  Små och medelstora företag har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, …

 • Avslutad Förstudie

  Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

  I Östra Mellansverige finns en stor kompetens inom energiområdet exempelvis genom flera framstående företag som säljer energirelaterade varor och …

 • Avslutad Förstudie

  Miljökollen för småföretag

 • Avslutad

  ReKo - Resor mot ett Koldioxidsnålt samhälle

  Med hjälp av tillämpad tjänsteforskning ska projektet ReKo utveckla innovationsgraden hos små och medelstora företag i Värmland. En av projektets …

Hållbart byggande

 • Pågående

  DORIS - DOktorand för Resurseffektivitet I Samhällsbyggandet

 • Pågående

  ECOFAST - energieffektivisering i fastigheter

  Projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter ska utveckla och demonstrera innovativa teknologier med digitala systemlösningar för …

 • Pågående

  Energiportal ÖMS - öppen innovation för decentraliserad energiproduktion

  Hösten 2016 byggs en öppen infrastruktur för högupplösta data inom solel – Energiportal ÖMS. Testbädden ska vara tillgänglig för fastighets‐ och …

 • Pågående

  Grön BoStad Stockholm

  KTH, Sustainable Innovations, IVL och Länsstyrelsen har fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionalfond för att växla upp Stockholmsregionens …

 • Pågående

  LEK3 - hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

  Genom projekt LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan vill Energikontor Norr få fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, …

 • Pågående

  Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off)

  Nyligen tecknade tre kommunala fastighetsbolag i Uppsala ett samarbetsavtal med stiftelsen STUNS för att bedriva testbäddsverksamhet inom …

 • Pågående

  Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi

  Hösten 2016 får Fastighetsnätverket i Örebro en nystart genom det nya projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi. Målet är …

 • Pågående

  Sundsvall <3 OLIKA

 • Avslutad Förstudie

  EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen

 • Avslutad Förstudie

  FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter

  FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter har som övergripande mål att bidra till en ur energisynpunkt mer hållbar användning av …

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie Geolagring Värme Kyla

 • Avslutad Förstudie

  Förstudie samverkan i bygg- och fastighetssektorn

  Såväl nationellt som regionalt finns ambitioner att fram till år 2050 halvera energianvändningen i bebyggelsen. För att lyckas måste nya byggnader …

 • Avslutad Förstudie

  Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället

  Kommuner kan minska sitt klimatavtryck genom att bygga om förskolor till plusenergihus. För att motivera den extra kostnaden skulle förskolan också …

 • Avslutad Förstudie

  Solklart-energieffektiva miljöer för Skånes regionmuseer

  Klimatmontrar, ledbelysning och ”finurliga” ventilationslösningar. Det är några förslag efter tre skånemuseers inventering av lösningar för att spara …

 • Avslutad Förstudie

  Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader - BeStad

Företagsstöd

 • Pågående

  Encom 2020 - Energy investments for competitive companies 2020

  Svensk industri använder mer el jämfört med industrier i andra europeiska länder. En förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga …

 • Pågående

  Miljöstudier - ramprojekt

  Vill du jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill du utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar …

 • Pågående

  Ramprojekt Företagsstöd - Miljöinvesteringar i Gävleborg

  Gävleborgs län har ett flertal större industrier såsom massabruk, stålverk och verkstadsindustrier som har hög energianvändning. Det bidrar till att …

 • Pågående

  Stöd till Energikartläggning

  Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Då ska du börja med att göra en …

 • Pågående

  Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö

  Projektet Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö erbjuder stöd till värmländska små och medelstora företag för att få dessa att …

Exportera som excel

I rulllistan nedanför kan du välja data att ladda ned till Excel för projekt som passar in på din sökning.