Tillväxtverket

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Här hittar du projekt som syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnåla metoder, produkter och tjänster, klustersamarbeten och samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor. Exempel på insatser kan vara att främja etablering av nya företag inom området koldioxidsnål teknik. Nya projekt publiceras löpande


Pågående projekt

 • Arena för Grön Tillväxt

  Projektet Arena för Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar i Halland som stöttar och hjälper företag att genomföra nya spännande …

 • Utveckling av Regionala affärspotentialer med impinging Jet som bas

  Den svenska stålindustrin är bland de ledande i världen vad avser kvalificerade specialstål. Men industrin i Bergslagen hotas av tillverkare i …

 • Metoder för innovativ löpande utvärdering av insatser för energieffektivisering

  Hur utvecklar de företag, som deltar i Energimyndighetens insatser för energieffektivisering, sin kunskap och sin förmåga att energieffektivisera? …

 • Innovation Vattenkraft 2.0 - Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige

  I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att utvinna koldioxidfri energi från småskalig vattenkraft. Målet för Innovation vattenkraft 2.0 …

 • DRIV i Blekinge

  Smarta fastigheter, effektiva VA-pumpsystem och en energiturné för att fånga upp landsbygdens önskemål är några viktiga satsningar inom projektet DRIV …

 • Energikompetenscentrum - Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad

  Energiteknik är ett av Högskolan Dalarnas starkaste forskningsområden. På Energikompetenscentrum ska regionens små och medelstora företag inom …

 • Match

  Med Match vill Västsvenska Kemi- och Materialklustret få fart på den industriella omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Biobaserade …

 • VIRUS - Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik

  Den 22 juni 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik på E16 utanför Sandviken. Intresset för det unika projektet är stort både …

 • Wargön Innovation - etableringsfas

  Global omställning till hållbar bioekonomi kräver bland annat att nya koldioxidsnåla, hållbara material kommer ut på marknaden. Men det finns …

 • Stadslandet Göteborg

  Stadslandet Göteborg ska utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Göteborgs Stad och på så sätt skapa förutsättningar för grön innovation och grön …

 • Utveckling och demonstration av biobaserade material för att minska utsläpp av växthusgaser i sjukvården

 • Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet

Avslutade projekt

 • Förstudie

  Förstudie BioFuelS

  Satsningen BioFuelS adresserar både skogsbranschen i Värmland och miljömässiga utmaningar inom transporter. Biomaterial för användning i energi- och …

 • Förstudie

  Förstudie Internationalisering och tillväxt bland företag med produkter och tjänster som bidrar till koldioxidsnål ekonomi

  Behovet av förnybar energi, energieffektiviserande system och innovationer/produkter finns i hela världen och är en viktig del i en koldioxidsnål …

 • Förstudie

  UltiMAT - Resilient Livsmedelsförsörjnig