Tillväxtverket
Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

Klimatsynk

Klimatsynk är ett samarbete för energi och klimat finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten för att samordna alla projekt inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, i alla nio regionalfondsprogram.

Projektportföljer

Här hittar du information om EU-projekt kopplade till innovativa och koldioxidsnåla produkter och tjänster.

Företagsstöd

Projekten innebär stöd som ges direkt till företag som kapital.

Hållbara transporter

Projekt som syftar till att minska användningen av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Hållbart byggande

Projekten syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Energieffektiv­isering i SME

Projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning.

Förnybar energi
i SME

Projekt som syftar till att utveckla, bredda och främja användandet av förnybar energi, samt öka investeringarna.

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Projekt som syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnål teknik, klustersamarbeten samt kollaborationer mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.